Socialdepartementet

Kommuner och landsting bör utveckla gemensamma demensplaner

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2003 10:51 CEST

Idag överlämnar regeringens arbetsgrupp för demensfrågor sin rapport till socialminister Lars Engqvist. Demensarbetsgruppens förslag presenteras här i sexton punkter:

1. Inför demensutbildning i olika grad och omfattning på samtliga grundutbildningar inom vård och omsorg.
2. Vårdgivarna och staten bör genom olika initiativ uppmuntra utvecklingen av spetskompetens med demenskunskap inom olika professioner.
3. Inrätta tjänster för spetskompetens som demenssjuksköterskor eller motsvarande i kommuner och primärvård.
4. Vårdgivarna bör erbjuda handledning till all personal i demensvården.
5. Huvudmännen och staten bör stimulera fortbildningen av vårdbiträden och undersköterskor i demenskunskap.
6. Samtliga kommuner i Sverige bör i samverkan med landstingen utveckla gemensamma demensvårdsplaner.
7. Kommuner och landsting bör i samverkan starta och utveckla demensteam på så många orter som möjligt.
8. Regeringen bör ge uppdrag till Socialstyrelsen att utveckla vägledning, nationella riktlinjer och/eller kvalitetsindikatorer för demensvården.
9. Staten, Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet skall genomföra kvalitetsutveckling i demensvården genom ett kvalitetsprojekt som man gemensamt finansierar.
10. Regeringen bör tillsätta en särskild utredning med uppgift att överväga och ta ställning till om det fordras en särskild lagstiftning som gör det möjligt att vidta tvångsåtgärder efter noggrann prövning, etiska principer och då alla andra frivilliga utvägar prövats.
11. Lokala riktlinjer och handlingsplaner för att undvika begränsningar och tvång bör tas fram i samtliga landsting och kommuner när ny lagstiftning finns på området.
12. Klargör och förtydliga ansvarsfördelningen mellan kommun/landsting när det gäller hjälpmedel.
13. Huvudmännen och staten bör på både nationell och lokal nivå uppmuntra och utveckla och samverkan med anhöriga och frivilligkrafter.
14. Staten bör genomföra en bred nationell informations- och kompetenssatsning om unga demenssjuka.
15. Staten bör genomföra en nationell satsning på att sprida information om demenssjukdomar på olika invandrar- och minoritetsspråk.
16. De olika forskningsfinansiärerna bör ge ökat forskningsstöd till demensområdet.

Demensarbetsgruppen har haft i uppgift att sammanställa befintliga kunskaper om situationen för personer med demenssjukdomar och deras anhöriga samt identifiera utvecklingsområden där åtgärder behöver sättas in på olika nivåer. Gruppen har bland annat genomfört en nationell kartläggning av hur demensvården har utvecklats de senaste åren i samtliga kommuner och landsting.

Hela rapporten kan läsas på www.social.regeringen.se

Catharina Morthenson Ekelöf
Sekreterare
070-629 08 17