Digital Fox

Kommuner tar kontroll över arbetet mot kränkande behandling

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2017 09:36 CEST

Barn och elever får aldrig utsättas för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling i förskolan eller skolan. Om personalen får reda på att någon blivit utsatt för sådant ska den som driver förskolan eller skolan, enligt skollagen, snabbt utreda situationen och vidta åtgärder.

Rutinerna för hur kränkande behandling hanteras av skolor eller förskolor ser olika ut i olika kommuner. Det är inte ovanligt med tidskrävande dokumentation på pappersblanketter, osäker hantering av integritetskänsliga personuppgifter via internpost och e-post och svårighet att få överblick över de kränkningar som förekommer.

I Heby och Ekerö kommun ville man få bättre kontroll på hanteringen. Under 2016 införde man därför systemet DF RESPONS och modulen för Kränkande behandling. Målet var att systematisera och kvalitetssäkra processen för kränkande behandling på samtliga förskolor och skolor i kommunen.

Vilken är den största nyttan med ett system som hanterar anmälan, utredning och uppföljning av kränkande behandling?

”För personalen på skolorna och förskolorna är det ett enkelt och smidigt sätt att rapportera. Det är lätt för rektorer och förskolechefer att få överblick, och vi säkerställer att inget ärende ”tappas bort”. När det går att följa många ”små” kränkningar och se mönster underlättar det för oss att hitta rätt åtgärd. Vi kan i ett tidigt skede hjälpa barnen att inte bli kränkta, men även hjälpa den som kränker att ändra sitt beteende. Dessutom får vi koll på statistiken och kan använda den i vårt systematiska kvalitetsarbete”.

Lise-Lotte Hjalmar, barn- och utbildningsförvaltningen, Heby kommun

”Genom att arbetet har förenklats kommer utredningsprocessen igång snabbt vilket ökar möjligheten att förhindra fortsatta kränkningar i det enskilda fallet, vilket är målet med hela arbetet. Tydlig dokumentation ger skolan goda möjligheter att visa barn/elever/vårdnadshavare hur arbetet fortskrider och därmed öka förutsättningarna för ett gott samarbete kring den problematik som uppstått. Rättssäkerheten har därmed ökat. Det har också satt fokus på det generella arbetet med att förebygga och motverka kränkningar och diskriminering, framförallt eftersom vi kan se att anmälningsbenägenheten har gått upp i verksamheterna. Att fler anmäler tolkar vi också som ett led i att mörkertalen minskar”.

Jacob Holm, barn- och utbildningsförvaltningen, Ekerö kommun

I systemet DF RESPONS, som levereras av Digital Fox AB, ryms ett flertal smarta lösningar för kommunal verksamhet som syftar till att utveckla, effektivisera och kvalitetssäkra processer. Samtliga lösningar är helt webbaserade och bygger på dynamiska formulär och ärendeprocesser i systemet. För skola/förskola finns modulerna Kränkande behandling, Barnolycksfall, Klagomål- och synpunktshantering, Skolskjuts, Sommarjobb och Digitala elevakter.