Sveriges Kommuner och Landsting

Kommunerna bäst lämpade att sköta havsplanering

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2008 15:08 CEST

Den svenska vattenplaneringen behöver utvecklas, anser Sveriges Kommuner och Landsting. Däremot är förbundet negativt till Havsmiljöutredningens förslag om en ny plan för Sveriges havsområden.

Utredningen föreslår att den svenska havsplaneringen ska styras från regional nivå. Det skulle innebära att kommunerna inte längre har beslutandemakten över planeringen, vilket strider mot det planmonopol kommunerna har i dag.

-Kommunerna är bäst lämpade att besluta om den lokala planeringen. Regional samverkan behövs men det är redan möjligt genom plan- och bygglagen, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

-Vi tycker i stället att plan- och bygglagen och miljöbalken ska finnas kvar som planeringsverktyg för svenskt sjöterritorium och att kommunerna står för den planering som behövs för dessa områden, säger Anders Knape.

Utredningens förslag innebär dessutom att kopplingen mellan mark och vatten som finns i nuvarande planering försvinner.

-Kopplingen mellan vatten och land är mycket viktig eftersom många problem i vattnet härrör från problem på land. Därför måste mark- och vattenplaneringen utvecklas tillsammans, säger Anders Knape.

Sveriges Kommuner och Landsting tycker inte att ett nytt kapitel i plan- och bygglagen behövs. I stället krävs statligt stöd i form av kunskapshöjande åtgärder och underlag så att en aktiv kommunal havsplanering och regional samverkan, som inkluderar både mark- och vattenanvändning, kan komma igång.

Reservation lämnades från miljöpartiet och vänsterpartiet.

Läs hela yttrandet "En utvecklad havsmiljöförvaltning" här.

För mer information: Handläggare Eva Hägglund, avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, tfn: 08-452 78 67, mobil: 070-637 21 44, e-post: eva.hagglund@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01