Länsstyrelsen i Gotlands län

Kommunerna begränsar funktionshindrades rättigheter

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 09:26 CET

Det finns risk för att funktionshindrades rättigheter kränks i många av landets kommuner. Det visar den undersökning som länsstyrelserna gemensamt har genomfört. Nio av tio kommuners riktlinjer innehåller begränsningar som inskränker de rättigheter som personer med funktionshinder har enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. –Kommunerna har skapat begräsningar som skiftar från kommun till kommun och tar ibland lagen i egna händer.

Personer med funktionshinder har rätt att få sin ansökan om stöd och service enligt LSS prövad utifrån sina individuella behov. Ändå har många kommuner riktlinjer som nekar funktionshindrade i vissa åldrar stöd, eller som anger att stöd skall ges i viss bestämd omfattning eller under en begränsad tid. Sådana begränsningar står i konflikt med den enskildes lagliga rätt att få en individuell bedömning.

128 av landets 290 kommuner har politiskt antagna riktlinjer för bedömning av rätten till insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ytterligare ett 60-tal kommuner planerar att införa riktlinjer. Länsstyrelsernas granskning visar att endast 13 av 128 kommuners riktlinjer är helt fria från begränsningar.

- Flertalet personer med omfattande funktionshinder har ett livslångt behov av individuellt anpassade lösningar för att det dagliga livet skall fungera. Begränsningarna i riktlinjerna försvårar möjligheten och rätten till ett gott och självständigt liv både för dem som har ett omfattande funktionshinder och för deras anhöriga, skriver länsstyrelserna i den gemensamma rapporten.

- Om och i vilken utsträckning den enskilde får sina behov tillgodosedda avgörs av i vilken kommun han eller hon bor. Detta är helt oacceptabelt och drabbar personer som är beroende av och har rätt till samhällets stöd.

LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Kommunerna har huvudansvaret för att bevilja stöd till enskilda.

Granskningen har skett på uppdrag av regeringen, rapporten har nu överlämnats till Socialdepartementet.

Den gemensamma rapporten samt resultatet för Gotlands län finns att läsa på: LSS_rapport_07.pdf
http://www.i.lst.se/NR/rdonlyres/037D8DA5-250C-4E5D-BFC7-176E86A7E47A/51313/LSS_rapport_07.pdf
samt Lst beslut LSS riktlinjer
http://www.i.lst.se/NR/rdonlyres/037D8DA5-250C-4E5D-BFC7-176E86A7E47A/51317/LstbeslutLSSriktlinjer31jan07.docMer information: Ia Lönngren socialkonsulent, Tel 0498/29 20 62 eller ia.lonngren@i.lst.se