Statistiska centralbyrån, SCB

Kommunerna fick mer i bidrag från staten

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2003 10:06 CEST

Räkenskapssammandrag för kommuner:
Kommunerna fick mer i bidrag från staten

De riktade (specialdestinerade) bidragen från staten ökade med 4,8 miljarder kronor från 2001 till 2002. En stor del av ökningen beror på statsbidraget till maxtaxa inom förskoleverksamhet och skolbarnomsorg.

Kommunernas kostnader ökade med 21 miljarder kronor
Den sammanlagda kostnaden för de kommunala verksamheterna år 2002 var 371,2 miljarder kronor vilket var 20,9 miljarder kronor mer än året före. Den största kostnaden var personalkostnaderna, vilka uppgick till drygt 211 miljarder kronor, en ökning med 6 procent från 2001. Kostnaderna för köp av verksamhet ökade procentuellt mest, med hela 20 procent, och uppgick till 44,7 miljarder kronor.

Mest resurser gick till vård- och omsorg samt skolan
Kommunernas kostnad för vård och omsorg om äldre och funktionshindrade uppgick sammanlagt till drygt 110 miljarder kronor 2002, en ökning med 8,4 miljarder kronor (8 procent) jämfört med 2001. Kostnaden för de äldre var 75,7 miljarder kronor och för de funktionshindrade 34,6 miljarder kronor. Kostnaderna för vård och omsorg om de funktionshindrade visade den snabbaste ökningstakten. (14 procent jämfört med 2001).

Kommunernas kostnader för utbildning (111 miljarder kronor) och för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg (44 miljarder kronor) har ökat med 5 procent respektive 7 procent.

Skattemedel finansierar 80 procent av verksamheterna
Den del av kostnaderna som inte kan täckas av taxor och avgifter, eller av bidrag speciellt öronmärkta för en viss verksamhet, finansieras av skatter och generella statsbidrag. Kommunernas skatteintäkter var 255,9 miljarder kronor 2002, en ökning med 5 procent från 2001.

De bidrag som var öronmärkta för drift av en viss verksamhet (specialdestinera-de bidrag) var 16,5 miljarder kronor 2002, jämfört med 11,7 miljarder kronor 2001 en ökning på 4,8 miljarder.

Minskad inkomst från taxor och avgifter
Kommunerna fick sammanlagt 27,7 miljarder kronor från taxor och avgifter som brukarna betalar till kommunen, vilket var 2,5 miljarder (8 procent) kronor mindre än 2001. Knappt hälften av inkomsterna kommer från taxor och avgifter i affärsverksamheter som vattenförsörjning och avloppshantering.

Kommunerna får avgiftsintäkter från brukarna i vård- och omsorg om äldre och funktionshindrade på 7,8 miljarder kronor, i förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen på 4,3 miljarder kronor. Avgiftsintäkterna i barnomsorgen har minskat som en konsekvens av införandet av maxtaxa, medan införandet av maxtaxa i äldreomsorgen inte har minskat kommunernas sammanlagda avgiftsintäkter från dessa brukare.

Mer information:
* Statistiska meddelanden
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i statistiskt meddelande Kommunernas hushållning med resurser 2002, OE 25 SM 0301 som nu finns på SCB:s webbplats www.scb.se .

* Sveriges statistiska databaser
Ytterligare uppgifter för tidigare år redovisas i databaserna under ämnesområdet ”Offentlig ekonomi”. Databaserna är avgiftsfritt åtkomliga via www.scb.se.

* Statistikprodukt
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram, med mera.

För uppgifter om enskilda kommuner se även Vad kostar verksamheten i Din kommun.

Nästa pressmeddelande i serien publiceras under september månad 2004.