Miljödepartementet

Kommunerna ges möjligheter att inrätta biotopskyddsområden

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 14:11 CEST

Kommunerna ska kunna besluta om att inrätta så kallade biotopskyddsområden. Det föreslår regeringen i en remiss till lagrådet. Syftet är att ge kommunerna en större roll i att förbättra skyddet för värdefulla naturmiljöer. Dessutom slopas det så kallade toleransavdraget, vilket innebär att ersättningen höjs till markägare som avsätter områden med höga natur- och kulturvärden.

- För att bättre bidra till uppfyllandet av miljömålet om Levande skogar vill vi öka det lokala inflytandet ifråga om olika typer av områdesskydd. Erfarenheterna av kommunernas möjligheter att bilda naturreservat är mycket goda. Därför anser vi också att reglerna om biotopskyddsområden är ett bra verktyg för dem att kunna använda i sitt naturvårdsarbete, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Biotopskyddsområden inrättas idag på två olika sätt. Det sker dels av regeringen genom generella föreskrifter och kan gälla mark- och vattenområden av en särskild typ som finns i hela landet. Det andra sättet är genom att Skogsstyrelsen eller länsstyrelsen beslutar om ett lokalt område som är särskilt skyddsvärt och kan till exempel gälla brandfält, ravinskogar eller naturliga vattendrag. Det senare förfarandet ska enligt regeringens förslag från och med den 1 januari 2010 även kunna användas av kommunerna.

Dessutom föreslår regeringen att det så kallade toleransavdraget vid inrättande av olika slags områdesskydd slopas. Det innebär att den ersättning som kan utgå till markägare vid bildandet av bland annat naturreservat och biotopskyddsområden blir högre. Ökningen beräknas kosta 12 miljoner kronor årligen och finansieras inom ramen för befintliga anslag.

- Enskilda markägares insatser för att värna vår miljö och vår biologiska mångfald är oerhört viktiga för att leva upp till miljömålet om Levande skogar. Det är därför glädjande att de nu får ökad ersättning för sina avsättningar, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson.

Båda delarna i förslaget har varit ute på remiss och en majoritet av instanserna har varit övervägande positiva till att förändringarna genomförs. Avsikten är att lagrådsremissen ska ingå som en del i regeringens proposition om områdesskydd, som preliminärt presenteras för Riksdagen i juni.


Kontakt:
Mattias Johansson
Pressekreterare hos Andreas Carlgren
08-405 22 69
070-950 22 45

Marie Wickberg
Politiskt sakkunnig hos
jordbruksminister
Eskil Erlandsson
08-405 41 62