Sveriges Kommuner och Landsting

Kommunerna måste agera i medborgarnas intresse

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2006 15:37 CET

Kommuner bryter inte mot kommunallagen genom att driva till exempel kaféer eller turistverksamhet i egen regi. Samtidigt är det i kommunernas intresse att främja en sund konkurrens och ett levande näringsliv inom den egna kommunen, säger vd Håkan Sörman i en kommentar till Svenskt Näringslivs rapport.

Svenskt Näringsliv anklagar i sin studie Osund konkurrens – kommunalt företagande för miljarder Sveriges kommuner för att snedvrida konkurrensen.

– Vi vill understryka att kommunerna inte bryter mot kommunallagen genom att driva till exempel kaféer eller turistverksamhet i egen regi, säger Håkan Sörman, vd för Sveriges Kommuner och Landsting.

– Kommunernas rätt att driva näringsverksamhet är fast förankrad i lagstiftningen och en viktig del i kommunernas strävan att tillvarata medborgarnas intressen. Samtidigt ligger det i kommunernas intresse att främja en sund konkurrens och ett levande näringsliv inom den egna kommunens gränser, tillägger han.

Håkan Sörman framhåller att lämplighetsbedömningen är mer komplicerad än vad Svenskt näringsliv ger uttryck för i sin rapport. Som i alla politiska verksamheter, måste man i en kommun väga olika intressen mot varandra.

Det finns oftast goda skäl att starta en kommunal verksamhet. I de allra flesta fall handlar det om att svara upp mot lagstadgade skyldigheter eller att tillhandahålla en viss servicenivå för kommuninvånarna. Det gäller inte minst de kommunala företagen, som oftast driver verksamheter med en tydlig politisk prägel, som till exempel bostads- och energiförsörjning eller infrastruktur.

Kommunal verksamhet gynnar också ofta de lokala företagarna. Ett hotell i en glesbygdskommun kan vara en förutsättning för ett fungerande näringsliv, samtidigt som det är omöjligt för en privat aktör att få lönsamhet i verksamheten.

– Det är inte ovanligt att lokala företagare i en sådan situation förespråkar att kommunen går in och startar en verksamhet för att underlättar för det lokala näringslivet, säger Håkan Sörman.

Han understryker vikten av att ha en levande lokal debatt om dessa frågor. Lokala förutsättningar är avgörande för hur man väljer att utforma den kommunala verksamheten.

– Därför är ett bra samarbete mellan det lokala näringslivet och kommunen det bästa sättet att undvika den här typen av problem, konstaterar Håkan Sörman.

För mer information: Lennart Hansson, avd. för ekonomi och styrning, tel 08-452 76 36