Statistiska centralbyrån, SCB

Kommunernas hushållning med resurser 2007: Kommunerna visar positivt resultat men kostnaderna fortsätter att öka

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2008 09:33 CEST

Kommunernas nettokostnader för verksamheten var 364,3 miljarder kronor år 2007, vilket är en ökning med 21 miljarder jämfört med 2006. Kommunernas resultaträkning visade ett överskott före extraordinära poster på 10,1 miljarder kronor. Detta är dock en försämring med 3,2 miljarder jämfört med föregående år.

Den största orsakentill kommunernas fortsatta överskott var högre skatteintäkter och bidrag för utjämningsamt generella statsbidrag. Dessa ökade med 12,6 respektive 5,2 miljarder kronor. Procentuellt ökade dessa intäkter med totalt 5 procent.

Ökningen av kostnader inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg fortsätter

Kostnaden för verksamhetsområdena förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg uppgick 2007 till 58,4 miljarder jämfört med 54,6 miljarder året innan. Förskolan stod för den största delen av ökningen.

Kostnader för vissa verksamheter 2002-2007. Miljarder kronor, löpande priser.

http://www.scb.se/templates/pressinfo____246587.asp

Köp av verksamhet ökade även 2007

Kostnaderna för köp av verksamhet fortsatte att öka, mellan åren 2006 - 2007 ökade kostnaderna med 7,2 miljarder kronor (12,1 procent). Mellan åren 2005-2006 ökade köp av verksamhet med cirka 10 procent och år 2004-2005med 5 procent.

Definitioner och förklaringar

Extra ordinära poster

Avser intäkter och kostnader som inte härrör från kommunernas ordinarie verksamhet. Hit räknas t.ex. försäljning av aktier och andra anläggningstillgångar eller extraordinära avskrivningar.

Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg

Förskoleverksamhet bedrivs i form av förskola (dagis), familjedaghem och kompletterande förskoleverksamhet (öppen förskola). Skolbarnomsorg bedrivs i form av fritidshem, familjedaghem och öppen fritidsverksamhet.

Köp av verksamhet
Kommunens kostnader för entreprenad och köp av huvud- och stödverksamhet avser kostnader för köp där avtal finns med en extern producent. Med en entreprenad menas en verk­samhet eller delverksamhet av större omfattning. Köp av verksamhet är ett vida­re begrepp än entreprenad. Hit räknas även avtal grundat på peng- eller check­system. Begreppet entreprenad och köp av huvud- och av stödverksamhet definieras i den kommunala kontoplanen Kommun-Bas 05 (konto 463 och 464). Följande grundläggande förutsättningar ska vara uppfyllda:

1. Avtal eller liknande överenskommelse om att bedriva viss verksam­het finns med en extern producent.

2. Verksamheten skulle annars ha utförts i egen regi.

3. Kommunen har huvudansvar för att tjänsterna erbjuds kommunin­vånarna (gäller för huvudverksamheterna).

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiska meddelande OE 25 SM 0701

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras under mars månad 2009.Statistikansvarig myndighet och producent
Statistiska centralbyrån
SCB, Enheten för statistik om offentlig ekonomi
701 89 Örebro
Fax 019-17 63 05
Förfrågningar
Ingela Johansson
Tfn 019-17 61 69
E-post offentlig.ekonomi@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.