Länsstyrelsen i Stockholms län

Kommunernas kvinnofridsarbete kartlagt

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2008 08:59 CEST

Ungefär hälften av Stockholms läns kommuner och stadsdelar har en aktuell handlingsplan för kvinnofridsarbetet. Lika många har en kvinnofridssamordnare inom socialtjänsten. I många fall saknas skriftliga rutiner för att upptäcka våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Det framgår av en kartläggning Länsstyrelsen gjort.

-Rutiner för upptäckt och handläggning saknas speciellt när det gäller kvinnor i samkönade relationer, äldre kvinnor, kvinnor med annan etnisk bakgrund, funktionshindrade kvinnor och kvinnor under 18 år, säger Birgitta Vigil, utvecklingsledare för kvinnofrid vid Länsstyrelsen i Stockholm.

De övergripande förutsättningarna för kvinnofridsarbetet är bra enligt hälften av kommunerna/stadsdelarna. Samtidigt anser lika många att det inte finns tillräckligt med insatser för de våldsutsatta kvinnorna.

-De brister som nämns är till exempel att det saknas resurser till långsiktiga lösningar, ett helhetsperspektiv ochtillgång till olika boendeformer. I vissa fall nämns även brist på kompetenshos socialtjänstens personal, säger Birgitta Vigil.

Kommunerna/stadsdelarna får ofta uppgifter om kvinnor som utsatts för våld och barn som bevittnat våld genom polisen. Det är mer sällan eller aldrig som uppgifter kommer från skolan, fritids, primärvården och brottsofferjouren.

Övergripande statistik inom socialtjänsten för alla ärenden där våld ingår finns i två kommuner och sju stadsdelar. I övriga 30 saknas sådan övergripande statistik, däremot förekommer statistik inom individ- och familjeomsorgen i en del kommuner och stadsdelar.

Kartläggningen som gjordes våren 2008 ingår i det förstärkta uppdrag länsstyrelserna har fått av regeringen att granska socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Under hösten 2008 kommer en fördjupad tillsyn av socialtjänstens kvinnofridsarbete genomföras i nio kommuner/stadsdelar i Stockholms län.

Ladda ned "Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor".

För mer information, kontakta
Birgitta Vigil, utvecklingsledare för kvinnofrid vid Länsstyrelsen i Stockholm,
tfn 08-785 40 28


Kontaktinformation Press- och informationschef
Maria Gåsste
tfn: 08-785 44 32
e-post: maria.gasste@ab.lst.se