Statistiska centralbyrån, SCB

Kommunernas och landstingens bokslut 2011: Nettokostnaderna för hälso- och sjukvård ökar

Pressmeddelande   •   Maj 31, 2012 09:52 CEST

Landstingens nettokostnader för hälso- och sjukvård, exklusive tandvård, uppgick till 203,6 miljarder kronor år 2011. Jämfört med året innan är det en ökning med 6,9 miljarder kronor, eller 3,5 procent. Motsvarande ökning mellan åren 2009 och 2010 var 2,4 procent. Landstingen redovisade ett resultat på -2,5 miljarder kronor för år 2011.

De högsta nettokostnaderna inom hälso- och sjukvården finns inom den specialiserade vården. I specialiserad vård ingår både somatisk och psykiatrisk vård. Dessa ökade med 3,9 respektive 3,6 procent. Sett i antal kronor fanns den högsta nettokostnadsökningen inom den specialiserade somatiska vården där ökningen uppgick till 4,2 miljarder kronor. Det var somatisk slutenvård som ökade mest  med 3,1 miljarder kronor.

Primärvårdens nettokostnader ökade med 3,0 procent vilket motsvarar 1,0 miljarder kronor. Allmän läkarvård, där även jourverksamhet ingår, är den största verksamheten inom primärvården och också den som bidrog mest till ökningen.

Av hälso- och sjukvårdens nettokostnadsökning på 6,9 miljarder kronor kommer 4,2 miljarder kronor från de tre största landstingen, dvs. Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Dessa tre landsting stod tillsammans för 51,7 procent av de totala nettokostnaderna för hälso- och sjukvård.

Nettokostnader för regional utveckling ökade med 1,4 procent. I regional utveckling ingår bland annat trafik och infrastruktur.

Nettokostnader åren 2010–2011, miljarder kronor, löpande priser

Definitioner och förklaringar

Nettokostnad avser verksamhetens samtliga kostnader, inklusive avskrivningar, med avdrag för samtliga intäkter.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiskt meddelande OE 30 SM 1201 den 28 juni 2012.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa publiceringstillfälle är den 28 juni 2012.

 

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar
701 89 Örebro

Förfrågningar

Kaisa Ahola
Tfn 019-17 61 14 
E-post kaisa.ahola@scb.se

Monica Leonardsson
Tfn 019-17 62 81
E-post monica.leonardsson@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.