Falu kommun

Kommunfullmäktige - KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2005 09:24 CEST

Plats och tid för sammanträde:
Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun, 2005-10-13, kl 13.15

Föredragningslista/ärenden:
Val av justerare
Justering äger rum i rådhuset tisdag 25 oktober kl 16:00
1. Information om ramprogram för näringslivsutveckling gällande Faluns landsbygd
Slutrapporten ”Information om ramprogram för näringslivsutveckling gällande Faluns landsbygd” utsändes i
särtryck till kommunfullmäktiges ledamöter/ersättare. Rapporten finns även att tillgå vid stadskansliet.
2. Anmälningsärenden
3. Motion inlämnad av Ulf Elgemyr (fap): Förslag om ny remissinstans - Vägtrafikinspektionen
4. Motion inlämnad av Jan Lindholm (mp) och Karins Rosenberg (mp): Värna rätten till en rökfri miljö
5. Delårsrapport 2005-08-31 med årsprognos för Falu Kommun samt revisorernas granskningsrapport
6. Redovisning av motioner vilkas beredning per 2005-09-08 ej slutförts
7. Redovisning av medborgarförslag vilkas beredning per 2005-09-08 ej slutförts
8. Yttrande över motion angående väg 294 sträckan Hökviken - Uggelviken Fråga om skyldigheter och kostnadsansvar
9. Antagande av detaljplan för Samuelsdals golfbana i Falu kommun, Dalarnas län
10. Godkännande av exploateringsavtal med I13 Vasallen AB och Partima Norra AB för ”Dalregementet”
11. Antagande av detaljplan för Dalregementet i Falu kommun, Dalarnas län
12. Finansiering av VA-utbyggnad i saneringsområden
13. Kulturfyr Dalarna – slutrapport och beslut om genomförande
Rapporten ”Kulturfyr Dalarna Ett förslag till ökad samverkan” utsändes i särtryck till kommunfullmäktiges
ledamöter/ersättare. Rapporten finns även att tillgå vid stadskansliet.
14. Utökning av kulturnämndens investeringsanslag för anskaffning av konst i form av skulpturer
15. Remiss PM: ”Regionkommittén och framtiden”
16. Drift och skötsel av Lugnet
17. Uppföljning av kommunstyrelsens beslut 2004-12-14, § 286: Fastställande av ny nämnd- och förvaltningsorganisation
för Falu kommun
18. Hantering av skifteslikvid i samband med avslutad likvidation av AB Bergslagets Praktiska Skolor
19. Valärenden
Ev övriga ärenden

Karl-Erik Pettersson
Kommunfullmäktiges ordförande
Taimi Hermansson
Sekreterare
Sammanträdet sänds även av närradion på 88.8 mHz.