Vännäs kommun

Kommunfullmäktiges beslut i korthet

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2007 10:07 CET

Kommunfullmäktige sammanträdde 2007-02-26. Nedan följer fullmäktiges beslut i korthet. Protokollet justeras fredag 2007-03-02.


Biblioteksplan för Vännäs kommun

Kommunfullmäktige beslutade att revidera biblioteksplanen. Den antagna planen är en revidering av den plan som antogs 2001. Den innehåller även en kvalitetsdeklaration för Vännäs bibliotek.


Biblioteksplanen kommer inom kort att läggas ut på kommunens webb.


Barnomsorgslokaler – nybyggnation av förskola i Vännäsby

Kommunfullmäktige beslutade att kommunstyrelsen delegeras rätten att besluta om investering och ingångsättning av tre förskoleavdelningar i Vännäsby. Kommunstyrelsen får även rätt att uppta lån för investeringen.


De alternativ som ska utredas för plats för förskoleavdelningarna är Hembergsområdet, ny avdelning på Klockaren samt Vännäsby centrum.


Den borgerliga gruppen bestående av c, m, fp och kd reserverade sig. Gruppen önskade att området "festplatsen" skall utredas, liksom möjligheten att samordna lokaler med föreningslivet. Vidare ville de borgerliga att barn- och utbildningsnämnden skulle få i uppdrag att ta fram kompletterande alternativ till förskolan för att öka antalet platser inom barnomsorgen.


Nytt webbpubliceringssystem och GIS-system

Kommunfullmäktige beslutade att utöka it-kontorets investeringsbudget under 2007 med 300 000 kr som ska användas för investeringar i GIS-system samt i nytt webbpubliceringssystem samt andra mindre system. Investeringen behövs för att verksamheternas it-stöd ska kunna användas på ett effektivt och säkert sätt.


Nytt reglemente för kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutade att revidera kommunstyrelsens reglemente. Reglementet kommer inom kort att publiceras på kommunens webbplats.


Ny arbetsuppgift till plan- och miljönämnden; lägenhetsregister

Kommunfullmäktige beslutade att plan- och miljönämnden delegeras ansvaret och arbetsuppgiften för att kommunen efterlever lagen om lägenhetsregister 2004/5:171.

Lagen om lägenhetsregister trädde i kraft 2006-07-01 och innebär att kommunen är skyldig att fastställa belägenhetsadresser på bostadsentréer samt att ajourföra lägenhetsregistret. Detta är ett arbete som ska vara färdigt senast 2007-07-01.