Umeå kommun

Kommunfullmäktiges beslut i korthet den 21 december 2009

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2009 16:48 CET

Alkoskåp, simhall och lekpark – tre av fyra nya medborgarförslag

Fyra nya medborgarförslag har lämnats in. Kommunfullmäktige har beslutat att kommunstyrelsen ska besluta i tre av dem. Ett förslag handlar om fortsatt verksamhet vid Sofiehemsskolan, det förslaget ska återkomma till kommunfullmäktige för beslut.


Förslaget om alkoskåp kommer från en umebo som tycker att alla tjänstemän och politiker ska få lämna alkoholprov innan de börjar jobba varje morgon. För att garantera att alla är nyktra på jobbet ska skåpet placeras vid stadshusets entré. Kommunstyrelsen får i uppdrag av fatta beslut.

Det kommande badhuset, eller äventyrsbadet som det också kan utvecklas till, borde ligga där nuvarande simhallen ligger. Det anser en privatperson som tycker att Gammliaområdet är det bästa läget både för badhus och där borde det också finnas plats för en 50-metersbassäng. Kommunstyrelsen får i uppdrag av fatta beslut.

Se till att Sofiehemsskolan blir kvar och låt den utvecklas. Förslagsställaren tycker att skolan är välskött, men också att den nya Ålidhemsskolan är för liten för att kunna ta emot alla elever som det växande Umeå ska bereda plats år i skolan. Ärendet ska beredas och återkomma till kommunfullmäktige för beslut.

För mer information kontakta:

Lennart Holmlund (s), kommunstyrelsens ordförande
090-16 12 01, 070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se

Maria Lindberg
Vik Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
maria.a.lindberg@umea.se

 

Ny jämställdhetsplan i Umeå kommun
– fokus på samband mellan kvinnors yrke och hälsa

Två områden pekas ut som särskilt viktiga i det nya jämställdhetsplanen. De kommande åren ska kommunen arbeta med anställningsformer och sambandet mellan kvinnodominerade yrken och hälsa.

Sedan år 2005 har Umeå kommun en jämställdhetsplan. Dokumentet uppdateras varje mandatperiod och politikerna i fullmäktige fattar beslut om ändringar och nya prioriteringar. Den nya jämställdhetsplanen, som kommunfullmäktige i Umeå ställde sig bakom vid årets sista sammanträde den 21 december, ska gälla för perioden 2009-2011.

Jämställdhetsutskottet vill att kommunen ska fokusera mer på att granska särskilt utsatta yrkesgrupper för att komma tillrätta med ohälsan. Höga sjukskrivningstal är vanligare inom några av de yrken där de flesta anställda är kvinnor.

Målet att alla som vill ska ha rätt att arbeta heltid är också högt prioriterat i jämställdhetsplanen.

Bland nyheterna i den nya planen märks förslaget om att förskolepersonal i 1-5 årsverksamheterna ska få arbetskläder som de kan använda i samband med utomhusaktiviteter.

För mer information kontakta:
Christina Bernhardsson
Ordförande i jämställdhetsutskottet
090-13 99 76
christina.bernhardsson@umea.se


Maria Lindberg
Vik Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
maria.a.lindberg@umea.seUmeva får Umeå kommuns miljöpris 2009


För nionde året i rad delar kommunen ut ett miljöpris. 2009 års miljöpris går till Umeva för sitt bygge av sina nya kontor på Ön, där de byggt energisnålt och hållbart.

– Det känns jätteroligt, och jag är tacksam till alla som varit med i arbetet. Våra nya lokaler är ett stöd för att nå vår vision, säger Tomas Blomqvist, Umevas VD.

Tomas Blomqvist fanns tillsammans med Umevas funktionsledare Anna Carlsson för att ta emot priset på årets sista kommunfullmäktigesammanträde. Förutom ära, diplom och blommor får Umeva också 10 000 kronor.

Juryns motivering

"Umeva tilldelas Umeå kommuns Miljöpris 2009 för ett medvetet miljöarbete och inriktning på långsiktigt hållbart tänkande vad gäller deras nya kontor på Ön.

Umeva har visat att det i praktiken går att bygga effektivt, ekonomiskt och miljösmart. Uppvärmningen av huset sker genom restvärme från det egna avloppsreningsverket och intagsluften kyls på naturlig väg via mark. Smarta lösningar för belysning, ventilation och datorer bidrar till att minska energibehovet ytterligare. De räknar med att förbruka ungefär hälften så mycket energi som ett konventionellt kontor.

Flexibilitet och miljöhänsyn återspeglas även i inredningen med bland annat väl genomtänkta lösningar för att möta skiftande behov över tid och där en stor del av inredningen är tillverkad av återvinningsbara material och Svanenmärkta".

Priset består, förutom äran, av 10 000 kronor och ett diplom. En jury bestående av kommunfullmäktiges ordförande Marie-Louise Rönnmark, stadsdirektör Jan Björinge, Britt-Marie Långström och Royne Söderström, båda från stadsledningskontoret, utser vinnare bland inlämnade förslag.

Mer information:
Marie-Louise Rönnmark (S)
Kommunfullmäktiges ordförande
090-16 14 12
070-655 64 84

Maria Lindberg
Vik Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
maria.a.lindberg@umea.se


Klart med ny tunnel under Umeå Centralstation

Kommunfullmäktige beslutade idag att ställa sig bakom detaljplanen för en ny gång- och cykeltunnel vid järnvägstorget i centrala Umeå. Den tunnel som finns idag upplevs som otrygg och den är heller inte trafiksäker. Till sommaren inleds arbetet med tunneln men också nya perronger och bullerskärmar för den kommande Botniabanan.


Tunneln, som är till för gående och cyklister, blir också den första synliga förändringen i centralstationsområdet som det finns många andra planer och visioner för.

Umeå kommun, Banverket och det statliga bolaget Jernhusen, som äger den gamla järnvägstationen, samarbetar och det finns gemensamma planer för att utveckla ett modernt, komplett resecentrum (inklusive busstrafik) i området. Kommunen har därför påbörjat arbete med en detaljplan för hela området, inklusive ett nytt resecentrum. Ett av målen med att utveckla området ytterligare är att stärka Umeås attraktivitet och skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt.

Den detaljplan som fullmäktige nu antagit handlar endast om den nya tunneln och dess anslutningar som förbinder de norra och södra stadsdelarna under järnvägen. Stor omsorg har lagts ner på att utforma den så att den blir säker, ljus och trygg. Inte minst för att den tunnel som finns i området idag upplevs som otrygg. Om planen inte överklagas tas det första spadtaget i augusti. Den gamla tunneln mot Haga rivs.

Banverket bygger nya perronger

Arbetet med perronger, perronganslutningar och bullerskärmar påbörjas under juli 2010. De åtgärderna ryms inom den befintliga järnvägsplanen. Dessa ombyggnationer är ett resultat av Botniabanans anslutning men också omlokaliseringen av Umeå godsbangård. Växling av godståg och hantering av gods flyttas från stadens centrum vilket frigör mark som gör det möjligt att utveckla stationsområdet i samband med planeringen av stadens nya resecentrum.

Lastbilstransporterna genom centrala Umeå till/från terminalerna kommer också att minska. Under byggtiden flyttas tågtrafiken till Umeå Östra.

Hela projektet, både Banverkets och Umeå kommuns åtgärder, beräknas bli klart i mitten av 2012.

Bilder och illustrationer: White Arkitekter AB

För mer information kontakta:
Lennart Holmlund (S), kommunstyrelsens ordförande
090-16 12 01, 070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se

Carl Arnö
Projektansvarig
Umeå kommun
070-557 03 23

Maria Lindberg
Vik Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
maria.a.lindberg@umea.se