Varbergs kommun

Kommunfullmäktiges sammanträde

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2006 13:39 CET

Sammandrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 21 november 2006

Har du frågor om något ärende, kontakta kanslienheten tel. 0340-881 04, 881 06, 881 07 eller ks@kommunen.varberg.se

Fullständigt protokoll kommer efter justering att publiceras på kommunens webbplats.


Kommunfullmäktige beslutar

Val av fullmäktiges presidium
Kommunfullmäktige beslutar att välja Ingemar Andersson (c) till kommunfullmäktiges ordförande, Marita Johansson (m) till 1:e vice ordförande och Kaj Berntsson (s) till 2:e vice ordförande.

Förslag till taxor
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande taxor:
– Taxa för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning 2007
– Renhållningstaxa 2007
– Hamntaxor för Varbergs och Träslövsläges hamnar 2007
– Räddningstjänstens taxa 2007
– Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2007

Budget 2007
Kommunfullmäktige beslutar att
- godkänna förutsättningarna för budget 2007 och ram 2008 att ingå i kommunfullmäktiges budget 2007.
- godkänna föreliggande förslag till investeringsbudget 2007 med plan 2008-2011 och exploateringsbudget 2007.
- för 2007 avsätta 47,6 mkr till kommunstyrelsens konto för oförutsett/ofördelat
- bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om användning av medel till oförutsett/ofördelat
- fastställa den totala låneramen inom vilken delegat medges rätt att uppta lån till 100 mkr
- för 2007 fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,53
- fastställa resultatbudget för 2007 enligt följande:

Nämnd Budget 2007

Kf, val, revision, överförmyndaren -5 000
Kommunstyrelse -148 600
Servicenämnd, exkl. fastigheter -13 400
Servicenämnd, fastigheter 0
Byggnadsnämnd -8 260
Kultur- och fritidsnämnd -87 700
Gatunämnd -51 700
Gatunämnd, va och renhållning 0
Barn- och utbildningsnämnd -988 800
Socialnämnd, exkl. socialbidrag -705 900
Socialbidrag -23 230
Hamnstyrelse 0
Miljö- och räddningsnämnd -43 300
Delsumma verksamheter -2 075 860

Pensioner -39 000
Ferielön/semesterlöneskuld samt pensionsavsättn. -3 000
Kommunstyrelsen oförutsatt/ofördelat -47 700
Avskrivningar -80 000
Interna kapitalkostnader 157 000
Summa nettokostnader -2 088 560

Skatteintäkter Stats- och utjämningsbidrag 2 138 260
Finansnetto -8 000
Förändring av eget kapital 41 730

- godkänna underlag för ramar för 2008 enligt följande:
Resultaträkning
Ram 2008
Verksamhetens intäkter 419,2
Verksamhetens kostnader -2 514,6
Avskrivningar 89,0
Verksamhetens nettokostnader -2 184,4

Skatteintäkter 1 813,8
Generella statsbidrag och utjämning 438,5
Finansiella intäkter 25,8
Finansiella kostnader -42,6
Årets resultat 51,1

- fastställa reversräntan för Varbergs stadshus AB till 4% (revers 500 miljoner kronor)
- fastställa följande mål för god ekonomisk hushållning:
Finansiella mål
Kommunen bör nå ett resultat som uppgår till minst 1 % av skatter och utjämningsbidrag. Dessutom bör investeringarna exklusive taxefinansierad verksamhet till 85 % finansieras med egna medel från och med 2008.
Övergripande verksamhetsmål
Inriktningsmålen som togs i samband med budget 2006 ska gälla som övergripande verksamhetsmål

- uppdra åt kommunstyrelsen att tillsammans med servicenämnden initiera och samordna genomförandet av en energisparkampanj i kommunens verksamheter i syfte att minska energianvändningen i kommunens lokaler
- uppdra åt kommunstyrelsen att utreda ett uppbyggt bibliotek med möjligheter till utveckling av kultur- och informationslokaler och samlokalisering av kultur- och fritidsförvaltningen
- uppdra åt kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för byggandet av en ishall på Håstensområdet. Utredningen ska belysa driftformer och ekonomi och förutsättningarna för samordningsvinster med en eventuell ombyggnad av simhallen
- uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att tillsammans med andra berörda nämnder kartlägga befintliga idrottsanläggningar och dess status i syfte att förbättra beslutsunderlaget inför kommande satsningar.
- anta mål och målbeskrivningar för kommunstyrelsen, servicenämnden, byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, gatunämnden, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, hamnstyrelsen samt miljö- och räddningsnämnden.

Svar på motion om inventering av allmänna samlingslokaler samt en tydligare beskrivning av ”allmän samlingslokal”
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänsyn till att kultur- och fritidsnämnden redan innan motionen inlämnats påbörjat en utredning rörande framtida stöd till samlingslokaler.

Kaj Berntsson (s) har i kommunfullmäktige den 18 oktober 2005, § 136, lämnat motion om att en inventering görs av allmänna samlingslokaler grundat på kulturperspektiv och verksamhetsperspektiv och att begreppet allmän samlingslokal får en kommunal tydligare beskrivning.

Kultur- och fritidsnämnden har i yttrande den 17 maj 2006, § 34, avstyrkt motionen. Nämnden har beslutat att en utredning rörande framtida stödet till samlingslokalerna ska verkställas. Nämndens arbetsutskott har den 28 september 2005, § 100, beslutat att remittera förvaltningens första utkast, som bl.a. omfattar en uttömmande inventering, lägesbeskrivning, omvärldsanalys m.m. till partigrupperna som väntas inkomma med synpunkter. Partigruppernas synpunkter kommer, jämte tjänstemannautredningen, att utgöra grunden för nämndens ställningstagande i utformningen av förslaget. Både nämndens beslut och syftet med utredningen är således kända. Det erfordras därför inte ytterligare beslut om att verkställa en liknande utredning.

Komplettering av förbundsordning för Region Halland
Kommunfullmäktige beslutar att
- godkänna föreslagen komplettering av förbundsordning för Region Halland.

Regionfullmäktige har den 14 juni 2006, § 21, beslutat föreslå medlemmarna att godkänna komplettering av förbundsordning för Region Halland enligt följande:
- Mandatperiod för styrelse valberedning och revision löper fram till dess nya val till dessa organ genomförts dock senast före utgången av januari året efter valår.
- Fullmäktige ska för samma mandatperiod som gäller för styrelsen utse tre revisorer. De valda revisorerna har rätt att upphandla sakkunnigt biträde som ska biträda dem i revisionsarbetet.

Rivning av gården Rusas, Bua 10:248
Kommunfullmäktige beslutar att riva byggnaderna på Gården Rusas i Bua, Bua 10:248.

Byggnaderna på Gården Rusas i Bua är till största delen tomma. Bostadshus med vidhängande uthus är förfallna. Föreningen Brygghuset har nyttjanderätt till ett förråd på gården med uppsägningstiden 3 månader.

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2007
Kommunfullmäktige beslutar att
- sammanträda följande dagar under 2007: 16/1, 27/2, 20/3, 17/4, 15/5, 19/6, 18/9, 16/10, 20/11 (budget) och 18/12
- sammanträda i kommunfullmäktiges sessionssal i kv. Postmästaren med början kl. 18.30 (20/11 undantagen, då sammanträdet börjar kl. 9.00)
- behandla årsredovisning 17/4, beslut om ramar för 2008 den 15/5 samt budget/ELP 20/11.

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden
Kommunfullmäktige beslutar att under 2007 kungöra kommunfullmäktiges sammanträden i Hallands Nyheter.

Arrendeavtal, Galtabäcks hamn
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat avtal om arrende mellan kommunen och Galtabäcks Båtklubb rörande del av fastigheten Galtabäck 14:1, Galtabäcks hamn.