Varbergs kommun

Kommunfullmäktiges sammanträde

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2004 09:35 CEST

Sammandrag från kommunfullmäktiges sammanträde 19 oktober 2004

Har du frågor om något ärende, kontakta kommunkansliet, tel. 0340-881 04, 881 06, 881 07 eller ks@kommunen.varberg.se

Fullständigt protokoll kommer efter justering att publiceras på kommunens webbplats.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kommunfullmäktiges beslut


Delårsrapport augusti 2004

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapport augusti 2004.

Svar på motion om att inte separera makar vid inflyttning till särskilt boende

Karl-Gunnar Svensson (kd) har i kommunfullmäktige den 20 april 2004, § 58, lämnat motion om att prioritera möjligheten att låta makar få bo tillsammans, ha rum i närheten av varandra och om detta inte är möjligt i alla fall låta dem bo på samma särskilda boende eller servicehus. Socialnämnden har i yttrande den 2 juli 2004, § 174, redogjort för nuläge och gällande lagstiftning. Av redovisningen framgår att makar redan nu får bo tillsammans på särskilt boende. En förutsättning är dock att båda makarna har ett fastställt behov av särskilt boende. Att erbjuda en person särskilt boende utan att han/hon har behov av det är inte möjligt enligt gällande lagstiftning. Det skulle också innebära att antalet platser i särskilt boende skulle behöva utökas mer än det reella behovet, vilket inte är lämpligt ur ett ekonomiskt perspektiv. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till socialnämndens yttrande.

Svar på motion om praoverksamheten

Turid Ravlo-Svensson (s) har i kommunfullmäktige den 24 februari 2004, § 18, lämnat motion om hanteringen av praoverksamheten. Motionären föreslår att barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att
– göra en översyn av praoverksamheten med syfte att minska segregationen både när det gäller social tillhörighet och fördelningen invandrare/infödda svenskar
– se över möjligheten att sprida praoverksamheten över längre tid och med detta minska trycket på arbetsgivarna
– utreda om skolan kan skaffa fram praoplatser i större omfattning än idag och fördela praoplatserna
– göra en aktiv uppföljning av praoplatserna så att ej lämpliga praoplatser tas bort.
Barn- och utbildningsnämnden har i yttrande den 10 maj 2004, § 81, konstaterat att motionärens andra, tredje och fjärde att-sats redan är tillgodosedd. Vad avser den första att-satsen hänvisar nämnden till att skolan ska arbeta med frågor om segregation och sociala förhållanden enligt styrdokumenten för skolan. Praoverksamheten är en del av skolans verksamhet och omfattas av samma uppdrag. Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens yttrande att det första förslaget ingår i nämndens uppdrag och de övriga förslagen redan är tillgodosedda.

Svar på motion om hastighetsdämpande åtgärder på Strandbackavägen

Jan Jönsson (s) har i kommunfullmäktige den 20 januari 2004, § 6, lämnat motion om att hastighetsdämpande åtgärder på Strandbackavägen utreds och att medel tillsätts för åtgärder som utredningen kommer fram till. Enligt motionären är Strandbackavägen av sådan beskaffenhet att den inbjuder till höga hastigheter, och den tillåtna hastigheten 30 km/tim efterföljs inte. Planeringskontoret har i yttrande den 7 juli 2004 avstyrkt motionen. Gatunämnden är den kommunala nämnd som ansvarar för trafikmiljön och trafiksäkerheten på det kommunala vägnätet. Nämnden vidtar i varje enskilt fall de åtgärder man bedömer som nödvändiga utifrån behov och ekonomiska förutsättningar. Gatunämnden har inte ansett att det behövs en särskild utredning med uppgift att ta fram förslag till hastighetsdämpande åtgärder på Strandbackavägen. Kommunfullmäktige beslutar att
- bifalla motionen i den del som innebär att gatunämnden får i uppdrag att utreda hastighetsdämpande åtgärder på Strandbackavägen
-eventuella åtgärder till följd av ovanstående utredning hanteras inom gatunämndens ordinarie budget.

Hantering av särskolans journalakter

Barn- och utbildningsnämnden har den 14 juni 2004, § 95, föreslagit kommunfullmäktige besluta att journalakter för särskoleelever, som flyttar från Varbergs kommun till annan offentlig huvudman, får följa eleven under förutsättning att Varbergs kommun erhåller skriftlig begäran från den offentlige huvudmannen och att eleven och/eller elevens föräldrar, med beaktande av sekretesslagens bestämmelser, ger sitt medgivande. Kommunledningsstaben har i yttrande den 11 augusti 2004 tillstyrkt barn- och utbildningsnämndens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att journalakter för särskoleelever, som flyttar från Varbergs kommun till annan offentlig huvudman, får följa eleven under förutsättning att Varbergs kommun erhåller skriftlig begäran från den offentlige huvudmannen och att eleven och/eller elevens vårdnadshavare, med beaktande av sekretesslagens bestämmelser, ger sitt medgivande.

Svar på motion om att hitta lämpliga datum att flagga med EU-flaggan

Mattias Ahlström (fp) har i kommunfullmäktige den 16 mars 2004, § 46, lämnat motion om en översyn av kommunens flaggrutiner syftande till att hitta lämpliga datum, utöver Europadagen den 9 maj, att flagga med EU:s flagga. Kommunledningsstaben har i yttrande den 2 september 2004 föreslagit att motionen avslås. Kommunledningsstaben har den uppfattningen, när det gäller flaggning med EU:s flagga, att det är lämpligt just på Europadagen och vid officiellt besök från något EU-land. För övrigt kan nämnas att Sveriges riksdag hitintills har avslagit alla motioner syftande till att göra Europadagen till allmän flaggdag. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Svar på motion om att etablera vänorter i varje EU-land

Britta Stribén (s) har i kommunfullmäktige den 22 maj 2001, § 38, lämnat motion om att Varbergs kommun omgående ska påbörja ett arbete för att etablera vänorter i varje EU-land. I motionen framhålls att nya vänorter borde vara av intresse för enskilda personer, näringsidkare och föreningslivet. Kommunledningsstaben har i yttrande föreslagit att motionen avslås. Kommunledningsstaben påpekar att det kan vara förnuftigt att fylla det nyligen påbörjade samarbetet med Karlovy Vary med konkret innehåll, samt pröva hur det nordiska utbytet kan vitaliseras, innan initiativ tas för att knyta fler vänorter till Varberg. Kommunfullmäktige beslutar att avskriva motionen.