Varbergs kommun

Kommunfullmäktiges sammanträde

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2005 11:52 CEST

Sammandrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 18 oktober 2005


Har du frågor om något ärende, kontakta kommunkansliet, tel. 0340-881 04, 881 06, 881 07 eller ks@kommunen.varberg.se

Fullständigt protokoll kommer efter justering att publiceras på kommunens webbplats.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Kommunfullmäktiges beslut


Delårsrapport augusti 2005
Ekonomikontoret redovisar delårsrapport 2005 som omfattar kommunens ekonomiska delårsanalys, resultaträkning, finansieringsanalys, balansräkning samt redovisning från verksamheten och bolagen för perioden 1 januari-31 augusti 2005 samt prognos för 2005. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapport augusti 2005.

Svar på motion om att använda kommunala vetot för att stoppa effekthöjning på Ringhals
Irene Larsson (mp) har i kommunfullmäktige den 21 juni 2005, § 85, lämnat motion om att använda sig av det s.k. kommunala vetot och stoppa effekthöjning på Ringhals. Verksamheten på Ringhals är för närvarande under omprövning enligt miljöbalken. Frågan om effekthöjning av Ringhals 3 ingår som en del av denna omprövning. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Begäran om tilläggsanslag för iordningsställande av motionsslingor efter stormen Gudrun
Gatunämndens arbetsutskott har den 18 augusti 2005, § 128, föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att renovera motionsspåren efter skadorna i samband med stormen Gudrun i januari 2005 och att finansieringen sker via tilläggsanslag. Kommunfullmäktige beslutar att
-anslå 1 116 tkr till gatunämnden för iordningställande av motionsslingor enligt nämndens förslag
–tilläggsanslaget täcks av medel för oförutsedda behov.

Valdistrikts- och valkretsindelning inför 2006 års val
Länsstyrelsen har i skrivelse den 26 januari 2005 erinrat om kommunens skyldighet att se över valdistriktsindelningen inför 2006 års val. Kommunfullmäktige beslutar att
–föreslå att valdistriktsindelningen ändras inför 2006 års val genom att dela nuvarande valdistrikt Varberg 12 i två distrikt, där det ena distriktet omfattar områdena Apelviken, Apelvikshöjd och Norra Nygård (nyckelkodsområdena 01210 - 012106 och 012200) och det andra distriktet området Breared (nyckelkodsområdena 012001 - 012011)
–föreslå att valdistrikten namnges i enlighet med förslag daterat 6 september 2005
–kommunen även under nästa mandatperiod ska vara indelad i två valkretsar
–inte ändra antalet ledamöter och ersättare i fullmäktige under nästa mandatperiod.

Avtal om anläggningsarrende, basstation för järnvägens kommunikationssystem, på fastigheten Tofta 8:14
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat förslag till avtal om anläggningsarrende mellan kommunen och Banverket, Västra banregionen innebärande att kommunen upplåter ett område om ca 30 m2 på fastigheten Tofta 8:14 för uppsättande av teknikbod för järnvägens kommunikationssystem.

Antagande, detaljplan för Bilistservice, verksamheter, handel m.m., Hajen 5 och 10
Detaljplanen innebär att bilistservice kan anläggas söder om korsningen Monarkvägen/Västkustvägen. Inom anläggningen får högst 200 m2 nyttjas för handel. Avsikten är att kunna erbjuda tomt för flyttning av befintlig servicestation i centrum. Söder om bilistanläggningen ges ABF möjlighet till utbyggnad av befintlig verksamhet. I den västra delen av området möjliggörs kontor, småindustri samt handel, dock inte dagligvaror. Handeln får omfatta högst 1200 2. Tillfart sker från Monarkvägen inom gemensamhetsanläggning. Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för bilistservice, verksamheter, handel m.m., Hajen 5 och 10, upprättat den 14 april 2005.

Växelbyte vid omsättningsbangården i Värö
Kommunfullmäktige beslutar att
–tidigarelägga 1 miljon kronor av investeringsbudget 2006 för byte av två växlar på industrispår till Södra Cell.
–ovanstående beslut gäller under förutsättning att gatunämnden beslutar likadant i frågan.


Artikeln publicerad av: Marita Bengtsson