Umeå kommun

Kommungemensam handlingsplan mot våld ska tas fram

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2016 16:23 CEST

Individ- och familjenämnden gav vid sammanträdet 26 oktober 2016 förvaltningen i uppdrag att ta fram en kommunövergripande handlingsplan mot våld.

– Planen blir en gemensam grund och ger oss möjlighet att arbeta mer gemensamt och med större genomslag. Det blir tydligare i hur vi ska använda den kompetens och stöd som finns i kommunen, säger Andreas Lundgren (S), ordförande, individ- och familjenämnden.

Planen ska beskriva hur resurserna hur det förebyggande arbetet med våldsutsatta ska ske på ett sammanhållet och långsiktigt sätt. En ökad samverkan och erfarenhetsutbyte mellan verksamheter inom kommunen skulle kunna innebära att kommunen effektivare nyttjar de resurser som redan finns i form av kunskap, nätverk, kontakter och information.

– I arbetet med den övergripande handlingsplanen mot våld är det viktigt att kommunen arbetar effektivt och med en långsiktig strategi. Handlingsplanen måste utformas på ett sätt så att alla känner att den ger trygghet för dem. Det är en enig nämnd som står bakom initiativet att ta fram en handlingsplan, säger Anna-Karin Sjölander (C), vice ordförande, individ- och familjenämnden.

Vänsterpartiet yrkade om ett tillägg som gällde att handlingsplanen skulle innefatta både bredd och spjutspetskompetens och i samverkan. Yrkandet avslogs. Vänsterpartiet reserverade sig till förmån för eget yrkande.

Förslaget ska återkopplas i individ- och familjenämnden i december 2016.

Mer information

Andreas Lundgren (S)
ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 63 24
andreas.lundgren@umea.se

Anna-Karin Sjölander (C)
vice ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 15 17
annakarin.sjolander@umea.se



Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.