Metromark Hospitality Group AB

KOMMUNIKÉ EXTRA BOLAGSSTÄMMA - METROMARK HOTELS HOLDING AB (PUBL)

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2008 16:48 CEST

(NGM:MHOT MTFB)

Vid extra bolagsstämma i Metromark Hotels Holding AB (publ) 26 september 2008 beslutades:

* Att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.
* Att aktiekapitalet ökas med högst 322 246 kronor genom nyemission av högst 32 224 565 aktier. Aktiens kvotvärde är 1 öre. För varje emitterad aktie skall betalas 20 öre vilket motsvarar aktiens noterade genomsnittskurs under perioden 2008-08-01 - 2008-08-15. Nyemissionen skall med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, äga tecknas av aktieägarna i Hotellintressenten Svenska AB. Teckning skall ske senast den 30 september 2008 på särskild teckningslista. De teckningsberättigade har fordringar på bolaget avseende bolagets förvärv av Hotellintressenten Svenska AB. Betalning för de nyemitterade aktierna skall erläggas genom kvittning.

Samtliga beslut fattades enhälligt av stämman.


För ytterligare information kontakta:

Joakim Lundeborg, VD Metromark Hotels
joakim@metromarkhotels.se
040-644 43 03 eller 0708-56 47 37

Öjvind Norberg, Styrelseordförande Metromark Hotels
ojvind.norberg@metromarkhotels.se
040-644 43 00 eller 0702-35 00 00Metromark Hotels affärsidé är att genom hotellkonceptet Moment Hotels erbjuda små hotellrum med en hög designprofil och standard för uthyrning till låga priser i centrala områden i storstäder. Hotellen baseras på en hög automatiseringsgrad och skall drivas genom franchising. De standardiserade moduluppbyggda rummen, det höga teknikinnehållet och den profilerade designen lämpar sig mycket väl för franchising. Dessutom medför det Internetbaserade bokningssystemet och centrala driftsövervakningen att betydande stordriftsfördelar uppstår.

Metromarks instrument handlas på Nordic MTF och aktien har kortnamnet MHOT MTFB. Handeln kan följas i realtid på www.nordicmtf.se. Aktieägare, övriga aktörer på aktiemarknaden och allmänheten kan kostnadsfritt prenumerera på bolagets pressmeddelanden och ekonomiska rapporter genom Nordic Growth Markets nyhetstjänst NG News, www.ngnews.se.