Elekta AB

KOMMUNIKÉ FRÅN ELEKTAS ÅRSSTÄMMA 2008

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2008 08:49 CEST

 

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 18 september 2008

Vid årsstämman i Elekta AB (publ) deltog 228 röstberättigade aktieägare, representerande 51,6 procent av rösterna i bolaget. 
• Utdelning till aktieägarna om 1,75 (1,00) kr per aktie 
• Till styrelseledamöter omvaldes Akbar Seddigh, Carl G. Palmstierna, Tommy H. Karlsson, Laurent Leksell, Hans Barella samt Birgitta Stymne Göransson
• Luciano Cattani och Vera Kallmeyer nyvaldes till styrelseledamöter

Verkställande direktören Tomas Puusepp inledde sin föredragning med att berätta om olika cancersjukdomar och gav exempel på Elektas bidrag i cancervården. 

"Elektas lösningar täcker hela kedjan inom cancervården och har utvecklats som svar på verkliga behov. Vi möter våra kunder med tre produktområden med därtill hörande starka varumärken och med en mycket konkurrenskraftig produktportfölj. Bredden i produktportföljen öppnar nya möjligheter och under det innevarande verksamhetsåret kommer vi därför att investera i förstärkt närvaro i Latinamerika och på andra utvalda tillväxtmarknader. 

Samtidigt fortsätter vi att satsa intensivt på forskning och utveckling. Förra verksamhetsåret investerades cirka 8 procent av omsättningen i FoU och jag bedömer att det kommer att fortsätta ligga kring den nivån de kommande åren."

Tomas Puusepp konstaterade vidare att Elekta under en rad år har delat ut ett betydande kapital till aktieägarna. Tillsammans med de återköp som gjordes under 2007/08 summerar årets aktieutdelning till totalt 361 Mkr. 

Han sammanfattade därefter verksamhetsåret 2007/08. 

"Det var ett år då Elektas teknologi för bildstyrd strålterapi skördade stora framgångar och vi fortsatte att ta marknadsandelar på samtliga större marknader. Samtidigt fortsatte Elekta att utveckla och lansera ny och resurseffektiv teknologi för bättre vård av cancer och sjukdomar i hjärnan. Rörelseresultatet för helåret ökade med 28 procent, trots en kraftig negativ valutapåverkan. Orderingången ökade med 21 procent i lokal valuta och nettoomsättningen ökade med 18 procent i lokal valuta."

Tomas Puusepp presenterade även resultatet för första kvartalet 2008/09. 

"Första kvartalet ökade orderingången med 9 procent jämfört med första kvartalet föregående år med oförändrad valuta. Nettoomsättningen ökade med 13 procent jämfört med förra året vid oförändrad valuta. Rörelseresultatet uppgick till 13 Mkr. 

Vi står fast vid de tidigare kommunicerade utsikterna för helåret 2008/09 om en ökning av nettoomsättningen med över 15 procent i lokal valuta respektive en ökning av rörelseresultatet med över 15 procent. Nettoomsättning och resultat kommer att vara väsentligt högre under det andra halvåret jämfört med det första." 

Avslutningsvis presenterade Tomas Puusepp Elektas långsiktiga tillväxtfaktorer och strategi. 

"Cancer är tyvärr en växande sjukdom, främst beroende på en åldrande befolkning och bättre diagnostik. I nästan alla länder råder brist på utrustning för strålkirurgi och strålterapi. Utrustningen blir samtidigt mer avancerad vilket gör att genomsnittspriserna successivt ökar. Det finns vidare stora behov att fylla vad gäller IT-lösningar som effektiviserar arbetsflödet inom sjukvården. 

Elekta har nu tagit steget från att vara en teknologileverantör till att även vara en heltäckande partner för hela behandlingsprocessen inom onkologi och neurokirurgi. Framöver är Elektas strategi att med fokus på patienternas sjukdomar fortsätta att utveckla nya lösningar och system som höjer standarden inom vården och att därigenom kunna spela en än större roll i kundernas värdekedja." 

Disposition av bolagets resultat

Elektas utdelningspolicy är att distribuera 20 procent eller mer av nettovinsten i form av utdelning, aktieåterköp eller motsvarande åtgärd. 

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bolagets disponibla vinstmedel, 671 342 778 kr, ska utdelning till aktieägarna ske med ett belopp motsvarande 1,75 kr per aktie samt att återstoden balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelning bestämdes till den 23 september 2008.

Val av styrelse

Enligt valberedningens förslag beslutade årsstämman om omval av Akbar Seddigh, Carl G. Palmstierna, Tommy H. Karlsson, Laurent Leksell, Hans Barella och Birgitta Stymne Göransson samt nyval av Luciano Cattani och Vera Kallmeyer. Till styrelsens ordförande valdes Akbar Seddigh.

Luciano Cattani har 25 års erfarenhet från den internationella hälsovårdsbranschen. Han har nyligen trappat ned från arbetsuppgifterna som Group President, Corporate Office vid Stryker Corporation och arbetar numera med att utveckla Strykers myndighetsrelationer och politiska kontakter. 

Vera Kallmeyer är grundare av och Managing Partner för Equity4Health LLC, en finansieringsrådgivare, och av Veritas Venture Partners, vilket gick sammans med Earlybird 1999. Hon är också Consulting Professor vid Department of Neurosurgery i Stanford Medical School, där hon undervisar i innovation och entreprenörskap.

Det beslutades att arvode ska utgå till styrelsen med totalt 2 385 000 kr, varav 570 000 kr till styrelsens ordförande, 285 000 kr vardera till externa styrelse-ledamöter, 70 000 kr till ordföranden och 35 000 kr till annan ledamot i bolagets ersättningskommitté. Arvode skall inte utgå till styrelseledamot som är anställd i bolaget.

Val av revisor

Enligt valberedningens förslag beslutade årsstämman att till revisorer för kommande fyra år, till och med årsstämman som hålls 2012, välja Deloitte AB. Deloitte AB har informerat bolaget om att Jan Berndtsson kommer att vara ansvarig för revisionen.

Revisorsarvoden beslutades utgå enligt godkänd räkning. 

Principer för ersättning till ledande befattningshavare 

Styrelseordföranden Akbar Seddigh redogjorde för Elektas strategi för kompensation till chefer, där detta syftar till att kort- och långsiktigt stärka målstyrning och resultatutveckling, kortsiktigt driva rörelseresultat och tillväxt samt skapa långsiktig värdetillväxt och aktieägarperspektiv. Ordföranden redogjorde vidare för arbetet i Elektas ersättningskommitté. 

Årsstämman fastställde de riktlinjer som föreslagits av styrelsen och som bland annat finns redogjorda för i årsredovisningen för 2007/08. Principerna gäller för anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut samt för det fall ändringar görs i existerande villkor efter denna tidpunkt.

Nedsättning av aktiekapitalet

I enlighet med det bemyndigande som lämnades vid förra ordinarie årsstämman har Elekta under räkenskapsåret återköpt 951 300 egna B-aktier. Styrelsen har tidigare meddelat att avsikten är att de återköpta aktierna ska makuleras. 

Årsstämman beslutade att minska bolagets aktiekapital med 1 902 600 kr genom indragning av dessa 951 300 B-aktier utan återbetalning. Minskningsbeloppet skall avsättas till bolagets dispositionsfond att användas enligt beslut av årsstämman. 

Bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier

Årsstämman bemyndigade styrelsen att under tiden fram till nästkommande ordinarie årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva högst så många egna aktier att bolaget efter förvärv innehar sammanlagt högst 10 procent av totala antalet aktier i bolaget.

Incitamentsprogram

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om utgivande av personaloptioner enligt Elekta AB 2007 Share Unit Plan samt att godkänna emission och överlåtelse av teckningsoptioner. 

Årsstämman beslutade i samband med detta om emission av högst 1 856 000 teckningsoptioner som vardera berättigar till teckning av en ny aktie av serie B i bolaget. Till följd härav kan bolagets aktiekapital komma att ökas med högst 
3 712 000 kr motsvarande, vid full teckning, cirka 1,97 procent av det totala antalet aktier och cirka 1,47 procent av det totala antalet röster i bolaget. Med beaktande även av utestående teckningsoptioner disponerade för tidigare personaloptionsprogram i bolaget kan, vid full teckning, aktiekapitalhöjningen komma att motsvara cirka 4,75 procent av det totala antalet aktier och cirka 3,75 procent av de totala rösterna i bolaget.

Utseende av valberedning

Stämman beslutade att en valberedning ska utses genom ett förfarande innebärande att styrelseordföranden före utgången av räkenskapsårets andra kvartal kontaktar representanter för lägst tre och högst fem av de vid denna tidpunkt största A- och B-aktieägarna, vilka tillsammans med styrelseordföranden ska utgöra valberedning och fullgöra de uppgifter som följer av koden för bolagsstyrning. Namnen på ledamöterna av valberedningen skall offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före nästa årsstämma. Valberedningen ska utse ordförande inom sig. Valberedningens uppdrag gäller till dess ny valberedning utsetts. Ingen särskild ersättning skall utgå för ledamöternas utförande av uppdraget.

För ytterligare information, var vänlig kontakta: 

Lena Schattauer, Investor Relations, Elekta AB (publ), 
Tel: 08 587 25 722, 070-595 51 00 (mobil), e-post: lena.schattauer@elekta.com 

Om Elekta 

Elekta är ett globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer innovativa kliniska lösningar för behandling av cancer och sjukdomar i hjärnan. Företaget utvecklar sofistikerade behandlingssystem och planeringsmjukvara för strålterapi och strålkirurgi, samt mjukvarusystem som stödjer ett effektivt arbetsflöde i cancervården. 

Elektas verksamhet syftar till att förbättra, förlänga och rädda livet för svårt sjuka patienter. Genom att vidga gränserna inom vetenskap och teknologi, kan Elekta erbjuda intelligenta och resurseffektiva lösningar som skapar förtroende hos både vårdgivare och patienter. 

Elektas system och kliniska lösningar används idag vid mer än 5 000 sjukhus världen över. Varje dag får cirka 100 000 patienter diagnos, behandling eller uppföljning med stöd av produkter från Elekta. 

Elekta har cirka 2 500 medarbetare globalt. Huvudkontoret ligger i Stockholm och företaget är noterat på den Nordiska Börsen med symbolen EKTAb. För mer information om Elekta, se www.elekta.com