Vostok Nafta

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VOSTOK NAFTA INVESTMENT LTD.

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2007 08:43 CEST

Extra bolagsstämma i Vostok Nafta Investment Ltd. hölls onsdagen den 29 augusti 2007 kl. 15.00 på Grand Hotel, Södra Blasieholmshamnen 8 i Stockholm.

På bolagsstämman beslutades följande:
- Beslut om godkännande av incitamentsprogram i enlighet med styrelsens förslag.
- Beslut om godkännande av överlåtelse av köpoptioner till marknadspris i samband med investeringar i portföljbolag i enlighet med styrelsens förslag, med följande justering föreslagen av Lorito Holding Limited: avsnitt 4 i styrelsens förslag skall ha följande lydelse: Antalet optioner skall högst uppgå till det antal som motsvarar tio procent av de underliggande aktierna i ett portföljbolag som ägs av bolag i koncernen.

För ytterligare information om förslagen, se styrelsens fullständiga förslag till beslut som finns tillgängligt på bolagets hemsida www.vostoknafta.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Robert Eriksson, Head of Investor Relations, tel 0701-11 26 15