Trifolium

Kommunikationsbranschen i Göteborg

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2010 15:34 CEST

I vår iver att förstå mera om våra kunders vardag och branschens utveckling bestämde vi oss redan för två år sedan att ta reda på vad man tycker bland Göteborgs reklambyråer i frågor med it-anknytning. Vi skred till verket genom att tillfråga sexton byråledare om de ville vara med i vår kartläggning.

Kartläggningen bestod av två delar. Den ena en ren enkät med 21 stycken ja- och nejfrågor, den andra fem öppna frågor. Frågor om branschen och det egna företagets utveckling samt vilka utmaningar och konsekvenser man ser. Både enkäten och frågorna hade en tidshorisont på de närmsta tre åren.
Nu i vår har Trifolium gjort en motsvarande kartläggning. Denna gång har vi vidgat antalet byråledare till 28 stycken. Enkäten har vi utökat med ytterligare frågor för att få med synpunkter på sociala medier och digital filmproduktion. Vi har även lagt till en extra fråga om vilka områden man anser har den största potentialen för att effektivisera ens byrå?

Det första vi konstaterade vid årets undersökning är att begreppet reklambyrå knappt existerar. Idag används kommunikationsbyrå istället för reklambyrå. På samma sätt som det före detta Reklamförbundet har bytt namn till Sveriges Kommunikationsbyråer. Nu möts reklambyråer, webbyråer, varumärkesbyråer, PR-byråer med flera på en och samma arena i många fall. Man har fått ett tillstånd där alla de olika disciplinerna blandas.

På de två år som har passerat mellan kartläggningarna har det hänt många saker som har påverkat kommunikationsbyråerna. Vi tänker först och främst på finanskrisen som kom inrullandes efter sommaren år 2008. Vid det första tillfället våren 2008 var det ingen som nämnde att de kände sig oroliga för situationen i den internationella finansmarknaden som hade pågått sedan mitten av år 2007. Alla hade en positiv framtidstro. När Lehman Brothers gick i konkurs den 15 september 2008 ändrades mycket över en natt. Konsekvensen blev att den svenska mediemarknaden gick ner med nästan 15% året efter. Resultatet såg vi under 2009 där ett flertal byråer i Göteborg fick stryka på foten eftersom kunderna drog in sina uppdrag. Vi kan fortfarande känna att hela branschen inte helt har tillfrisknat efter finanskrisen även om vi ser en betydligt positivare bild idag. Om man ska dra paralleller med utvecklingen efter it-bubblans brisad så ska det helt ha vänt för hela branschen under år 2011.

De största positiva förändringarna i enkäten hittar man i frågorna ”Kommer byråerna att ha egen webbTV/ podcastproduktion?”, ” Kommer din byrå att erbjuda tjänster för e-postmarknadsföring?” samt ”Finns det risk att reklam på internet kommer att minska reklambyråernas intäktsmöjligheter?”
Å andra sidan hittar man de mest negativa förändringar i frågeställningarna ”Kommer produktionsbolagen och större tryckerier ta en större del av originalproduktionen från byråerna?” och ”Kommer lönsamheten att förbättras för de små byråerna?”
Det man också kan notera i utfallet på de tre frågeställningar som inte fanns med i den förra enkäten. ”Kommer ni att erbjuda era kunder tjänster runt sociala medier?” vilket i princip alla deltagare har svarat ja på. Även frågan ”Kommer ni att erbjuda era kunder PR-tjänster?” får en hög ja-svars frekvens. Däremot är man mycket kluven i frågan ”Kommer sociala medier vara viktigare än internet?”.

På de två år som har gått har vi även kunnat konstatera att de digitala mediernas betydelse har ökat kraftigt. Det som har tillkommit är de digitala sociala medierna som påverkar branschens allt mera. Senast var det ingen som nämnde begreppet sociala medier. Idag finns det ingen som inte håller på med kanalen eller vars kunder inte efterfrågar sociala medier i sin reklam och marknadsföring. Många pratar nu om en brytningstid där de digitala medierna tar över som den mest utnyttjade kanalen i kundernas marknadsmix.

Med kunskap om kundens behov säljer vi, som långsiktig partner, effektivare it-lösningar vilka ger kunden konkurrensfördelar. Vi säljer konsultation, utbildning och ett intelligent urval av kvalitativa produkter och programvaror till arkitekter, reklam-, informations- och marknadsavdelningar, reklambyråer, prepress, tidningar & tryckerier, webbyråer, video-, film-,radio- och TV-produktionsbolag.