Netwise AB

KOMMUNIKÉ ÅRSSTÄMMA I NETWISE AB

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 11:24 CEST

Årsstämman i Netwise AB, den 26 april 2006, beslutade i enlighet med samtliga de beslutsförslag som meddelats i kallelsen till stämman. Årsstämman beslutade att fastställa årsredovisningen och föreslagen resultatdisposition. Resultatdispositionen innebär en utdelning om 50 öre per aktie. Avstämningsdag är den 2 maj 2006 och utdelningen beräknas bli utsänd av VPC den 5 maj 2006.

Samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. Yngve Andersson, Peter Thorell och Martin Gren omvaldes som styrelseledamöter. Anders Wahlström, tidigare VD i bolaget, hade avböjt omval. Nyval skedde av Pär Sundkvist. Pär Sundkvist är en av grundarna till och huvudaktieägare i Netwise AB och är affärsutvecklingschef i bolaget.

Årsstämman beslutade att styrelsens arvode skall vara 400 000 kr att fördela mellan styrelsemedlemmarna.
Stämman beslöt vidare med anledning av bl. a. en ny aktibolagslag som trädde i kraft vid årsskiftet, om bolagsordningsändringar som innebär att;

• Verksamhetsbeskrivningen korrigeras för att bättre beskriva Netwise verksamhet.

• Lägsta och högsta antalet aktier som kan finnas i bolaget anges istället för det nominella beloppet som fanns tidigare.

• Bestämmelsen om konverteringsrätt av A- till B-aktier ändras så styrelsen på begäran av en A-aktieägare kan besluta om omvandling av A- till B-aktier.

• Bestämmelse om revisors mandatperiod tas bort.

• Kallelse till extra bolagsstämma där en fråga om ändring av bolagsordningen inte kommer att behandlas ändras så att kallelse skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman. Bolagsstämmoaktieboken eller annan framställning av hela aktieboken kommer att visa förhållandena fem vardagar före stämman.

Årsstämman beslutade att fram till nästa årsstämma bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om; nyemission av aktier, emission av konvertibla skuldebrev och/eller emission av teckningsoptioner, mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor inom ramen för bolagets angivna aktiekapital. Styrelsen skall kunna fatta beslut om avvikelse från aktieägarnas företrädes rätt och vilket belopp som skall betalas för varje ny aktie innan teckningstiden börjar löpa. Styrelsens bemyndigande skall vara begränsat till emissionsbeslut som innebär att antalet B-aktier totalt ökar med maximalt 580 000 och aktiekapitalet totalt ökar med maximalt 290 000 kr, vilket motsvarar en utspädning av kapitalet uppgående till 10,0 procent och en utspädning av rösterna uppgående till 6,1 procent. Utspädningen är beräknad med hänsyn till att samtliga utestående teckningsoptioner utnyttjas till fullo. Emissionsbemyndigandet skall användas i samband med förvärv eller organisk tillväxt.

Styrelsen i Netwise AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Yngve Andersson, styrelseordförande, Mobil: 070-514 12 70
Email: yngve.andersson@home.se

Annikki Schaeferdiek, VD, Mobil: 070-667 52 14
Email: annikki.scheferdiek@netwise.se


Netwise utvecklar och marknadsför programvaror inom det växande området PM (Presence Management), integration av mobiltelefoner, IP-telefoni, och multimedia. Konceptet ger kunder ett kommunikationsstöd för att kunna ge snabb och korrekt service, samt erbjuder ett moduluppbyggt och växeloberoende system för framtidens telefoni. Netwise grundades 1992 och har i dag 140 anställda. Ca 2.000 kunder finns idag i nära 20 länder. Netwise är idag marknadens ledande leverantörer i norra Europa och bedriver verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Frankrike. Netwise aktie är noterad på handelsplatsen Nya Marknaden, där bolagets aktier handlas via Stockholms handelssystem. www.netwise.se