World Class

Kommuniké extra bolagsstämma 22 november 2010 i World Class Seagull International AB (publ)

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2010 08:51 CET

Följande beslut fattades på extra bolagsstämma

- Stämman beslutade att omvälja samtliga styrelseledamöter. Styrelsen består således till nästa årsstämma av Ulf Bengtsson (ordförande), Robert Fadel, Jan Hartvig och Richard Björkmann.

- Stämman beslutade att välja in Johan Lundström som ny styrelseledamot.

- Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att genom en riktad nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 1 321 428,50 kronor genom nyemission av högst 13 214 285 aktier. Rätt att teckna samtliga nyemitterade aktier skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara NorgesInvestor IV A/S 4 642 857 aktier samt Optimal Invest AB 8 571 428 aktier. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen ingår som ett led i en större överenskommelse vilken syftar till att stärka WCSIs ekonomiska ställning. De nya aktierna tecknas kontant eller genom kvittning av fordringar till en kurs av 1,40 kr per aktie och berättigar till utdelning fr.o.m. nästkommande räkenskapsår. Teckning av aktier skall ske genom teckning på teckningslista samt betalning senast den 26 november 2010.

- Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att ändra bolagsordningen. Ändrad lydelse § 4 "Aktiekapitalet skall utgöra lägst fem miljoner (5 000 000) kronor och högst tjugo miljoner (20 000 000) kronor. Ändrad lydelse § 5 "Antalet aktier skall utgöra lägst femtio miljoner (50 000 000) stycken och högst tvåhundra miljoner (200 000 000) stycken".

Stockholm den 22 november 2010

Styrelsen i World Class Seagull International AB (publ)

För eventuella frågor om innehållet i pressreleasen kontakta: Ulf Bengtsson telefon +46 705 119014

Eyer Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.eyer.se) är bolagets Certified Adviser på NASDAQ OMX First North.