World Class

Kommuniké extra bolagsstämma i World Class Seagull International AB (publ)

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2009 11:23 CET

Stockholm, 22 december, 2009 - Vid bolagsstämma i World Class Seagull International AB (publ) den 22 december 2009 fattades följande beslut.

– Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att genom en riktad nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 625 600 kronor genom nyemission av högst 6 256 000 aktier. Rätt att teckna nya aktier skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Norgesinvestor IV A/S (5 840 000 aktier), samt Ulf Bengtsson (416 000 aktier). Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen ingår som ett led i en större överenskommelse vilken syftar till att stärka WCSIs ekonomiska ställning. De nya aktierna tecknas kontant till en kurs av 1,20 per aktie och berättigar till utdelning fr.o.m. innevarande räkenskapsår. Teckning av aktier skall ske genom teckning på teckningslista senast den 29 december 2009.

- Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av sammanlagt högst 10 000 000 aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor, samt att därvid kunna avvika från aktieägares företrädesrätt. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget skall ges möjlighet att, vid eventuellt företagsförvärv, kunna betala hela eller del av köpeskillingen med bolagets aktier (s.k. apportemission), alternativt kunna utöka ägarkretsen med en eller flera ägare av strategisk betydelse för bolaget.

För ytterligare information kontakta:
Ulf Bengtsson, VD World Class International
Tel. +46 705119014
ulf@worldclass.se                                                                               

World Class Certified Adviser på First North är:

Eyer Fondkommission AB, tel: 031-761 22 30

Om World Class Seagull International AB:

World Class Seagull International AB är en internationell koncern med 39 hälso- och rekreationsanläggningar i elva länder. Affärsidén går ut på att lönsamt utveckla, driva och exploatera varumärket World Class inom hälsa, rekreation och livsstil. Den prioriterade marknaden för en framtida expansion är Östeuropa där bolaget är marknadsledande. Koncernen omsatte år 2008 cirka 158 mkr vid de egna anläggningarna.

World Class-koncernen sysselsätter över 1 000 personer och listades på NASDAQ-OMX First North våren 2008.

www.worldclass.se