AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget AB

Kommuniké från årsstämma

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2014 15:06 CEST

Utdelning

Stämman beslutade om vinstutdelning om 1 krona per aktie, totalt 25 415 766 kronor, skulle utgå. Överskjutande del av till årsstämmas förfogande stående vinstmedel balanserades i ny räkning. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdagen för utdelningen till en tidpunkt som infaller senast under tredje kvartalet 2014.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2013. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Ersättning till styrelsens ledamöter

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om årligt arvode till av bolaget icke anställda ledamöter med vardera 125 000 kronor.

Styrelsens ledamöter

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att, för tiden intill slutet av årsstämman 2014, välja Thomas Nygren, Ola Norberg, Jean-Pierre Vandromme, Björn Fernström, Mark Hauschildt, Paul Moonga, Robert Charpentier och Pierre Helsén genom omval till styrelseledamöter. Till styrelseordförande valdes Mark Hauschildt. Därutöver består styrelsen av Marie Lundquist och Maria Almqvist som arbetstagarrepresentanter.

Revisor

Ernst & Young AB omvaldes som revisionsbolag med Per Hedström som huvudansvarig revisor intill utgången av 2015 års årsstämma.

Riktlinjer för ersättning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Valberedningen

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag till procedur för att utse ledamöter till valberedningen samt valberedningens uppdrag.

Bemyndigande

Stämman beslutade slutligen att ge styrelsen ett bemyndigande att före nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan beaktande av aktieägarnas företrädesrätt, emittera högst 1 000 000 A-aktier. Bemyndigandet får utnyttjas för inhämtande av riskvilligt kapital samt för betalning i samband med förvärv av bolag eller rörelser. Om AllTele (www.alltele.se) AllTele Sverige AB är utmanaren på den svenska tele- och bredbandsmarknaden. Via AllTele LDA levereras fasta och mobila telefoni- och bredbandstjänster samt CATV och IPTV till privatkunder. Via AllTele Företag levereras fasta och mobila telefoni- och bredbandstjänster till företag. Allt paketerat och levererat med fokus på enkelhet, bästa service och funktion.

För ytterligare information:

AllTele

Paul Moonga, VD

Mobil: +46 (0)70 959 06 66

E-post: paul.moonga@alltele.se

Denna information är sådan som AllTele ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.