3L System AB

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 08:44 CEST

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I 3L SYSTEM AB (PUBL) TISDAGEN DEN 25 APRIL 2006

Årsstämman fattade enhälliga beslut i samtliga ärenden på föredragningslistan.

Styrelse
Vid årsstämman förrättades följande val av styrelse: Omval av de ordinarie styrelseledamöterna Hans Richter, Joakim Richter och Per Strömberg samt nyval av Henrik Holm.
Stämman beslutade att högst 225 000 kronor skall utgå som arvode till styrelsen.

Revisorer
Revisor Helena Dale, är år 2004 vald för fyra år och kvarstår för nästa period utan förändring. Revisorssuppleant My Bolin, är år 2005 vald för fyra år och kvarstår för nästa period utan förändring.

Ansvarsfrihet
Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

Utdelning
Stämman beslutade om en utdelning med 1 krona och 50 öre per aktie. Vinstmedlen disponerades så att
3 517 500 kronor (1.50 kr x 2 345 000 aktier) delas ut till aktieägarna och att återstoden överföres i ny räkning.
Stämman beslutade att avstämningsdagen för utdelning skall vara fredagen den 28 april 2006, varvid utbetalning till aktieägarna kommer att ske torsdagen den 4 maj 2006.

Beslut om bemyndigande nyemission
Stämman beslutade att ge styrelsen bemyndigande att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission
av aktier mot apport eller kvittning, varvid bolagets aktiekapital får ökas med sammanlagt högst 230.000 kr. Bemyndigandet skall avses nyttjas för att genomföra företagsförvärv.

Ändring av bolagsordning
Stämman beslutade att anta förändring av bolagsordningen som en anpassning till den nya aktiebolagslag som trädde i kraft den 1 januari 2006.


Övrigt
Inga övriga frågor behandlades.


___________________

För ytterligare information kontakta Joakim Richter, verkställande direktör, tel 08-705 38 00,
070-441 64 70, e-mail joakim.richter@3lsystem.se


3L System AB

3L Systems affärside är att utveckla branschanpassade affärssystem samt tillhandahålla support, utbildning och konsultverksamhet i anslutning till dessa.