Vicore Pharma Holding AB

Kommuniké från årsstämma 2016

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2016 08:00 CEST

Årsstämma har idag hållits i Vicore Pharma Holding AB (publ), varvid stämman beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. De fullständiga beslutsförslagen framgår av kallelsen till stämman. 


VD Per Jansson presenterade under sitt anförande händelser under det gångna året med speciellt fokus på dotterbolaget Vicore Pharmas kliniska utveckling med läkemedelskandidaten C21.

På årsstämman beslutades:

• Att fastställa av styrelsen föreslagen resultat- och balansräkning.
• Att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag medförande att 73 913 388 kr överförs till ny räkning.
• Om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
• Att fastställa ett arvode uppgående till 150 000 kr för styrelsens ordförande samt 50 000 kr för styrelsens ledamöter fram till tiden för nästa årsstämma.
• Att antalet ledamöter i styrelsen skall vara fyra samt att välja Göran Wessman (ordförande, omval), Peter Ström (omval), Kjell Stenberg (omval) samt Leif Darner (nyval) till styrelsens ledamöter. Ingen styrelsesuppleant utses.
• Att som revisionsbolag välja Ernst & Young AB, representerade av Stefan Kylebäck, samt att någon revisorssuppleant inte utses.
• Att ge ut teckningsoptioner till två anställda i bolaget. VD, Per Jansson 150 000 teckningsoptioner respektive Kommunikationsansvarig, Nina Carlén 40 000 teckningsoptioner. Totalt 190 000 teckningsoptioner.
• Att bevilja beslut om bemyndigande för nyemission om maximalt 2 000 000 aktier intill tiden till nästa årsstämma.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Göran Wessman, Styrelseordförande
Tel: 0708-16 14 50 eller e-mail: goran.wessman@vicorepharma.com

Nina Carlén, Kommunikationsansvarig
Tel: 0763-90 94 04 eller e-mail: nina.carlen@vicorepharma.com 

Vicore Pharma utvecklar läkemedelssubstanser som verkar genom AT2-receptorn. Visionen är att etablera AT2-agonister som en ny och effektiv klass av läkemedel. Vår läkemedelskandidat C21 riktar in sig mot att förbättra behandlingseffektiviteten för i första hand den dödliga sjukdomen idiopatisk lungfibros. För ytterligare information se www.vicorepharma.com