Global Gaming Factory

Kommuniké från årsstämma

Pressmeddelande   •   Jul 17, 2009 13:18 CEST


(Aktietorget: GGF)
Global Gaming Factory X AB har den 15 juli 2009 hållit årsstämma i bolagets lokaler i Stockholm. Stämman beslutade enhälligt att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen (inklusive för koncernen); att disponera över bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2008; samt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008.
Arvode
Stämman beslutade enhälligt att styrelsearvode skall ej utgå till av bolagsstämman valda styrelseledamöter. Arvode till revisorer skall utgå enligt löpande räkning för nedlagd tid.

Styrelse
Stämman beslutade enhälligt att antalet ordinarie styrelseledamöter skall uppgå till tre stycken samt att ingen styrelsesuppleant skall utses.

Stämman beslutade enhälligt att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Magnus Bergman och Hans Pandeya samt nyvälja Majken Hummel-Gumaelius. Det noterades att Johan Sellström inte omvalts i styrelsen.

Ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade enhälligt att ersättningen till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare skall utgöras av en väl avvägd komination av fast lön, årlig bonus, pensionsförmåner och övriga förmåner samt villkor vid uppsägning / avgångsvederlag. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig.

Bemyndigande avseende emissioner
Stämman beslutade enhälligt att ge styrelsen mandat att genomföra nyemissioner enligt följande:

I syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller företag genom apportemission, beslutade Stämman att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, högst 100 000 000 aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.


För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner i bolaget, skall emissionskursen bestämmas som vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

Det noterades att samtliga beslut varit enhälliga.

Stockholm den 15 juli 2009

Global Gaming Factory X AB

Styrelsen

Om Global Gaming Factory X AB

Global Gaming Factory X AB utvecklar mjukvara samt bedriver affärsutveckling i dataspelsindustrin. Bolagets helägda dotterbolag Smartlaunch www.smartlaunch.com samt samarbetspartner Cybercafepro www.cybercafepro.com utvecklar programvara för drift av gaming centers och internetcaféer. Global Gaming Factorys affärsidé är att använda Smartlaunch och Cybercafepros befintliga nätverk av tusentals internetfaféer och gaming centers som en plattform för digital distribution av annonsering, mjukvara och tjänster till kaféägare och gamers i dataspelsvärlden.

För ytterligare information vänligen kontakta Hans Pandeya, VD, Global Gaming Factory X AB. Tfn 0733 16 42 10. Besök även www.globalgamingfactory.com