ACAP Invest AB

Kommuniké från årsstämma i Active Capital AB

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 09:49 CEST

Vinst och utdelning
Vid årsstämman den 26 april 2006 fastställdes styrelsens förslag om att vinstmedel om 149.386.222 SEK disponeras enligt följande: Utdelning 2.649.259 aktier à 4,00 SEK per aktie, utgörande 10.597.036 SEK. Balanseras i ny räkning 138.789.186 SEK. Avstämningsdag för utdelning är den 2 maj 2006.

Styrelse och arvode
Till styrelseledamöter omvaldes Thomas Bolmgren, Sven Åke Henningsson, Carina Skoglund och Magnus Hansson.

Stämman fastställde att arvodet till styrelsen utgår med totalt 200.000 SEK, varav 100.000 SEK till styrelsens ordförande.

Vid konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman valdes Sven Åke Henningsson till styrelsens ordförande.

Inrättande och val av valberedning
Stämman fattade beslut om att valberedningen ska bestå av tre ledamöter. Till ledamöter valdes Thomas Bolmgren, Jan Tuve Möller och Magnus Hansson.

Bemyndigande för styrelsen att förvärva högst 260.000 egna aktier, varav högst 52.000 aktier av serie A, samt överlåta högst 260.000 egna aktier oberoende av aktieslag
Stämman beslöt vidare i enlighet med styrelsens förslag att ge styrelsen bemyndigande att förvärva och överlåta högst 260.000 egna aktier. Vid förvärv får högst 52.000 aktier vara av serie A.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om företrädesemission om högst 250.000 aktier av serie B
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare om högst 250.000 aktier av
serie B.

Stämman beslöt göra förändringar i bolagsordningen
Stämman beslöt göra förändringar i bolagsordningen huvudsakligen hänförliga till den nya aktiebolagslagen som trädde i kraft den 1 januari 2006.


Malmö den 27 april 2006

Active Capital AB (publ)

Styrelsen


Active Capital äger dotterbolagen Sonesson Inredningar, MW Security, Cetec Electric, Soft Center och Active Design. Sonesson Inredningar är marknadsledande i Sverige inom inredningar för personlig förvaring, skolmöbler och ergonomiska arbetsplatser. MW Security utvecklar och säljer säkerhetsprodukter för detaljhandeln. Cetec Electric är verksamt inom tillverkning och försäljning av elfördelningsprodukter. Soft Center är en vetenskaps- och teknikpark som drivs i campusform och är ett väletablerat varumärke bland universitet och näringsliv i Sverige. Active Design utvecklar, tillverkar och säljer hjälpmedelsutrustning för äldre eller funktionshindrade personer.