Avonova

Kommuniké från årsstämma i Avonova 2009-04-16

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2009 10:03 CEST

(Aktietorget: AVON)

" Mats Johansson valdes till ordförande för årsstämman.
" Vid stämman var 13 362 016 aktier av totalt 25 637 444 aktier representerade vilket motsvarar 52,1% av rösterna.
" Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkningen och styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
" Beslöts att, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens av revisorerna tillstyrkta förslag, balansera den ansamlade vinsten om 29.110.000 kronor i ny räkning.
" Godkändes att valberedningen skall utses av de tre största ägarna samt att sammansättningen av valberedningen annonseras i samband med rapporten för kvartal 3.
" För tiden fram till nästa årsstämma valdes följande styrelse: Håkan Gartell (omval) Jan Johansson (omval), Göran Landerdahl (nyval), Carl Lindeborg (omval), Åsa Rödén (omval) samt Mats Johansson som ordförande (omval).
" Val av revisor sker vart fjärde år. Senast var 2007 då Mikael Ikonen från Ernst & Young valdes till revisor. Revisorn har inte aviserat att de önskar avgå varför frågan om val av revisorer inte var aktuell för stämman.

Maria Martinsson, VD


För ytterligare information kontakta:
Maria Martinsson, 08- 120 124 61
maria.martinsson@avonova.se


Avonovas fokus är att skapa effektiv frisknärvaro. Genom att kombinera vårt kunnande inom företagshälsovård och managementkonsultation erbjuder vi insatser som stärker våra kunders effektivitet och attraktionskraft.