Bluefish Pharmaceuticals AB

Kommuniké från årsstämma i Bluefish Pharmaceuticals AB

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 16:24 CEST

Bluefish Pharmaceuticals AB höll den 22 april 2008 kl 09.00 årsstämma i Stockholm.

På Årsstämman beslutades följande:

-Årsstämman beslöt att fastställa i årsredovisningen för 2008 intagen resultat- och balansräkning samt i koncernredovisningen för 2008 intagen resultat- och balansräkning.
-Årsstämman beslöt att ingen utdelning ska ske till aktieägarna.
-Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.
-Årsstämman beslöt att genom omval utse Erika Kjellberg Eriksson, Carl Palmstierna och Karl Karlsson till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
-Årsstämman beslöt att styrelsearvodet skall uppgå till 200.000 kronor till styrelsens ordförande och 100.000 kr vardera till övriga styrelseledamöter som ej är anställda inom bolaget.
-Årsstämman beslöt bemyndiga styrelsen att besluta om emission av sammanlagt högst 8 000 000 nya A eller B aktier eller motsvarande antal teckningsoptioner mot betalning med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen.
-Årsstämman beslöt att revisorsarvode skall utgå enligt löpande räkning.

För mer information: Karl Karlsson, VD, tel 08-679 50 70