Catech AB

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I CATECH AB 2006

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2006 10:23 CEST


VD Rolf Tedestedt lämnade en presentation till stämmodeltagarna. Där framgick bland annat att Catech bara för-lorat en kantautomatorder på hemmamarknaden under 2005. VD kommenterade också kvartalsrapporten som lämnats tidigare. Där framgick att Catech under sistlidna tolvmånadersperiod lämnat vinst. Avkastningen på sys-selsatt kapital var 15 procent och avkastningen på eget kapital var 20 procent.

Genom att introducera kantautomaten Catech 6000, som bland annat har supermoderna IT-lösningar in-byggda, visar Catech återigen att man ligger främst i segmentet kantautomater.

Årsstämman beslutade enhälligt att
· Fastställa resultat- och balansräkning
· Balansera förlusten 4 337 464 kronor i ny räkning
· Bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och bolagets verkställande direktör
· Bevilja styrelse och revisorer arvode i enlighet med förslag i kallelsen till stämma
· Anta ny bolagsordning
· Bemyndiga styrelsen att genomföra nyemission för tiden intill nästa årsstämma i enlighet styrelsens förslag
· Välja Ingemar Drakensjö, Björn Nedin, Håkan Lövkvist och Rolf Tedestedt till
styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma


Catech utvecklar, producerar och marknadsför system och utrustning för sågverksindustrin.
Catech är marknadsledande inom sin nisch, och aktien är noterad på NGM Equity.För ytterligare information
ring Ingemar Drakensjö, ordf, 070 582 15 08, eller Rolf Tedestedt, vd, 070 237 57 79


Catech AB utvecklar och tillverkar maskiner för alla storlekar av sågverk. Vår affärsidé är att hela tiden ligga i täten och utveckla marknadens mest kompakta och högteknologiska kantningssystem till mycket attraktiva priser. Vi är marknads-ledande i vårt segment. Vårat system är designat för att ge maximal vinst och för att eliminera en skadlig arbetsplats. Catech AB:s produkter är helt anpassade till den internationella infrastrukturen vad avser kraft-försörjning, informationsteknik och datasystem.