Connecta AB

Kommuniké från årsstämma i Connecta AB (publ)

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 08:40 CEST


Årsstämma i Connecta AB (publ) hölls i Stockholm onsdagen den 26 april 2006.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelsen samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005.

Bolagsstämman beslutade om utdelning med 2,79 kronor per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning är tisdagen den 2 maj 2006, innebärande att utdelningen beräknas betalas ut via VPC den 5 maj 2006.

Till styrelseledamöter omvaldes Lars Grönberg, Göran Westling, Johan Wieslander, Gunnel Linnertz och Börje Fors. Stämman utsåg Lars Grönberg till styrelsens ordförande.

Bolagsstämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med ett belopp om 600 000 kronor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varav 240 000 kronor till styrelsens ordförande och 120 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, utom till Johan Wieslander som är anställd som VD. Till revisorerna beslutades arvode utgå enligt godkänd räkning.

Bolagsstämman beslutade vidare om följande principer för utseende av valberedning: Valberedningen skall utses årligen och skall bestå av minst tre ledamöter, varav en skall vara styrelsens ordförande och de övriga skall representera bolagets större aktieägare. Styrelsens ordförande skall vara sammankallande i valberedningen. Namnen på de personer som skall ingår i valberedningen skall offentliggöras i september. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört skall denne ersättas av annan representant för den ägare vars representant lämnade valberedningen. För de fall väsentlig förändring i ägarstrukturen sker skall också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed.

Slutligen beslutade bolagsstämman om ändring av bolagsordningen i syfte att anpassa bolagsordningen till kraven enligt den nya aktiebolagslagen. Stämmans beslut innebär i huvudsak att bestämmelsen om akties nominella belopp ersätts med bestämmelse om ett lägsta och högsta antal aktier i bolaget, att aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållanden fem vardagar före stämman, att kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet samt vissa ändringar av redaktionell karaktär.

Stockholm den 26 april 2006, Connecta AB (publ)

För ytterligare information:
Johan Wieslander, VD, tel 08-635 88 46, johan.wieslander@connecta.se
Lars Grönberg, styrelseordförande, tel 070-7275455
Besök även vårt pressrum på nätet: www.connecta.se

Connecta AB (publ) org nr 556610-5705
Connecta är ett management- och IT-konsultbolag som hjälper företag och organisationer att öka sin konkurrenskraft och uppnå önskade resultat genom att kombinera djup IT-kompetens med brett affärskunnande. Johan Wieslander är VD. Lars Grönberg är styrelse­ordförande. Connecta är Microsoft Gold Partner. Connectas fem största kunder är FORA, HP, IBM, ICA och Sony Ericsson. Aktien handlas på O-listan (ticker CNTA).
Connecta AB, Box 3216, SE-103 64 Stockholm, Besöksadress: Mäster Samuelsgatan 60, Tel +46 8 635 80 00