Daydream Software Aktiebolag

Kommuniké från Årsstämma i Daydream Software AB (publ)

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2006 08:57 CET

Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade att godkänna de av styrelsen föreslagna ändringarna av bolagsordningen dels som påkallas av den nya aktiebolagslagen (2005:551), dels i form av en ändring av verksamhetsföremålet, dels i form av höjning av gränserna för bolagets lägsta och högsta aktiekapital, dels också i form av redaktionella ändringar.

Beslutet fattades enhälligt.

Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust enligt fastställd balansräkning för räkenskapsåret 2004
Stämman beslutade att godkänna styrelsens föreslag om minskning av aktiekapitalet med 12 447 229 kronor och 41 öre för täckning av förlust enligt fastställd balansräkning för räkenskapsåret 2004. Minskningen skall genomföras utan indragning av aktier. Styrelsen konstaterade att inget disponibelt belopp för värdeöverföring enligt 17 kapitel 3 § aktiebolagslagen (2005:551) föreligger.

Beslutet fattades enhälligt.

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2005
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2005.

Beslutet fattades enhälligt.

Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen för räkenskapsåret 2005
Stämman beslöt att årets förlust skulle balanseras i ny räkning och att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret.

Beslutet fattades enhälligt.


Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorn
Stämman beslutade att arvode skall utgå till styrelsen med 500 000 kronor att fördelas mellan de ledamöterna enligt styrelsens bestämmande. Arvode till revisorn utgår enligt godkänd och löpande räkning.

Beslutet fattades enhälligt.

Beslut om antal styrelseledamöter
Stämman beslutade att styrelsen, om inte annat dessförinnan beslutas, för en mandattid intill nästa ordinarie bolagsstämma skall bestå av fyra valda ordinarie ledamöter och en suppleant.

Val av styrelse 2006
Stämman konstaterade att Fredrik Nygren och Fredrik Malmberg hade beslutat sig för att avgå som ordinarie styrelseledamöter.

Stämman omvalde för perioden intill nästa årsstämma Peter Levin, Mads V Jørgensen och Arne Nabseth som ordinarie styrelseledamöter. Vidare valde stämman för perioden intill nästa årsstämma Anna Ringby som ordinarie styrelseledamot och Alf Blomqvist till styrelsesuppleant.

Alf Blomqvist är idag VD i Ledstiernan och tidigare partner i Blomqvist & Ivarsson som är en oberoende rådgivare inom aktivt ägande och Corporate Finance. vVD och chef för Equity Captial Markets inom Corporate Finance på Carneige. Därutöver är Alf Blomqvist bland annat ledamot i Karolinska Investment Fund och Marknadsrådet på alternativa aktiemarknaden.

Anna Ringby arbetar på Öhman Fondkommission, Fixed Income med företags-obligationer. Anna har tidigare erfarenhet som Investment Manager på Emerging Technologies ET AB och Corporate Finance från Alfred Berg Fondkommission.

Beslutet fattades enhälligt.

Styrelsens förslag till beslut om apportemission
Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens föreslag om apportemission om 14 000 000 nya aktier av serie B som betalning för 15 000 aktier i Active Time Investment Limited vilket utgör samtliga aktier i ATI Ltd.

Beslutet fattades enhälligt.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission
Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 6 februari 2006 om en företrädesemission till aktieägarna om 17 548 499 B-aktier till en kurs om 1,75 kronor.

BVJ Consult ApS (”BVJ”), reg nr 25686071, c/o Advokat Jens Rosenkvist, Gothersgade 9 th, 1123 Köpenhamn K, Danmark, Ledstiernan AB (publ) (”Ledstiernan”), org nr 556122-2168, Grev Turegatan 18, 114 46 Stockholm och Peter Levin, pers nr 601124-3976, Ryssjan 14, 193 41 Sigtuna (”Peter Levin”), som samtliga är aktieägare i Bolaget har varsin fordran på Bolaget.

BVJs fordran inklusive ränta för tiden fram till och med den 31 mars 2006 uppgår till
1 250 687 kronor. BVJ, som har förbundit sig att teckna 1 259 500 B-aktier i Företrädesemissionen, har rätt att betala för aktier i Företrädesemissionen genom att kvitta upp till hela sin fordran på Bolaget, det vill säga 1 250 687 kronor samt eventuellt tillkommande ränta för tiden från den 1 april 2006 till dess att betalning sker.

Ledstiernans fordran inklusive ränta för tiden fram till och med den 31 mars 2006 uppgår till 4 198 112 kronor. Ledstiernan, som har förbundit sig till att teckna 1 162 671 B-aktier genom teckningsförbindelse och 1 200 000 B-aktier genom emissions-garanti i Företrädesemissionen, har rätt att betala för aktier i Företrädesemissionen genom att kvitta sin fordran, eller del av denna, mot Bolagets fordran på betalning för de aktier som Ledstiernan har tecknat i Företrädesemissionen. Ledstiernan har därvid rätt att kvitta upp till hela sin fordran på Bolaget, det vill säga 4 189 112 kronor samt eventuellt tillkommande ränta för tiden från den 1 april 2006 till dess att betalning sker.

Peter Levins fordran inklusive ränta för tiden fram till och med den 31 mars 2006 uppgår till 516 889 kronor. Peter Levin, som har förbundit sig att teckna 148 000 B-aktier i Företrädesemissionen, har rätt att betala för aktier som tecknas i Företrädes-emissionen genom att kvitta sin fordran, eller del av denna, mot Bolagets fordran på betalningar för de aktier som Peter Levin har tecknat i Företrädesemissionen. Peter har därvid rätt att kvitta upp till hela sin fordran på Bolaget, det vill säga 516 889 kronor samt eventuellt tillkommande ränta för tiden från den 1 april 2006 till dess att betalning sker.

Beslutet fattades enhälligt.

Styrelsen i Daydream Software AB (publ)


Frågor med anledning av detta pressmeddelande besvaras av följande personer:
Mads Jörgensen, VD, Daydream, telefon: 040 10 97 39,
e-post: mads.jorgensen@daydream.se

Cecilia Eker, CFO, Daydream, telefon: 040 10 97 37,
e-post: cecilia.eker@daydream.se
Kort om Daydream
Daydream är en ledande skandinavisk producent och förläggare av spel och innehåll för mobiltelefoner. Daydream har under 2006 etablerat verksamhet inom onlinespel om pengar. Bolaget grundades 1994 och är sedan 2000 noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Daydream har idag 16 medarbetare med huvudkontor i Malmö. Bolaget har drygt 5 500 aktieägare. De två största ägarna är VD genom bolag och Ledstiernan, vars gemensamma ägarandel uppgår till cirka 23 procent av kapitalet. Mer information finns på www.daydream.se