Enzymatica AB (publ)

Kommuniké från årsstämma i Enzymatica AB (publ)

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2014 16:00 CEST

På Enzymaticas årsstämma i Lund idag den 19 maj 2014 fattades följande beslut:

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för koncernen och moderbolaget, att till förfogande stående medel skulle balanseras i ny räkning och att således ingen vinstutdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2013.

Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Styrelse och arvode

Årsstämman beslutade om omval av Christian Westin Jansson, Fredrik Lindberg, Jörgen Rexö och Anders Jungbeck samt nyval av Marianne Dicander Alexandersson. Årsstämman omvalde även Christian Westin Jansson som styrelsens ordförande.

Arvode till styrelsen beslutades utgå med totalt 540 000 kronor, exklusive utskottsarvode, varav
180 000 kronor till ordföranden och 120 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget. För arbete i revisionsutskott ska ersättning utgå med
50 000 kronor till ordföranden och ingen ersättning till övriga ledamöter. För arbete i ersättningsutskott ska ingen ersättning utgå.

Övrigt

Stämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt att anta principer för valberedning.

För mer information, kontakta:

Michael Edelborg Christensen, VD Enzymatica AB (publ)
Telefon: 0768-14 41 66. Mail: michael.christensen@enzymatica.se


Offentliggörande
Informationen lämnades för offentliggörande 2014-05-19 kl. 15.00.


Om Enzymatica AB (publ)
Enzymatica AB (publ) är ett publikt bioteknikbolag med fokus på forskning, utveckling och försäljning av produkter baserat på en patenterad enzymteknologi. Enzymatica använder sig av ett marint enzym, ett köldanpassat trypsin från djuphavstorsk. Enzymatica har flera projekt i pipeline mot sjukdomar på hud-, svalg- och slemhinna. Enzymatica har idag två registrerade medicinteknik produkter; PeriZyme® Tuggummi CE mot munhålans sjukdomar samt ColdZyme® Munspray CE mot förkylning, som nyligen lanserats på apotek och hälsofack i hela landet.

Om Enzymatica på webben
Enzymaticas Pressrum »
Enzymaticas Webbplats »
Enzymatica på LinkedIn »
Enzymatica på Twitter »

För Investerare »
För Investerare »

ColdZyme Webbplats »
ColdZyme på facebook »