Gexco AB

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I GEXCO AB DEN 24 APRIL 2009

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2009 09:44 CEST

(NGM:GXCO)

Föredragning av årsredovisning. Verkställande direktör Jon Fangel redogjorde för bolagets resultat och finansiella ställning samt bolagets verksamhet för år 2008.

Fastställande av resultat. Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning samt koncernresultat och koncernbalansräkning.

Dispositioner. Årsstämman fastställde styrelsens förslag till resultatdisposition. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning skall lämnas för räkenskapsåret 2008.

Ansvarsfrihet. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008.

Val av styrelse. Till styrelsen omvaldes Elisabet Palm Werner, Björn Wolrath, Joakim Gip och Jon Fangel. Björn Wolrath valdes till styrelsens ordförande.

Valberedning. För tiden till nästa årsstämma utsågs Johan Lindwall (ordförande), Björn Wallin och Björn Wolrath till valberedning.

Bolagsordning. Årsstämman beslutade att anta ny bolagsordning med förändring av gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.

Övrigt. Årsredovisning för år 2008 kan rekvireras från Gexco. Den finns även tillgänglig på bolagets hemsida www.gexco.se.Stockholm den 24 april 2009


GEXCO Aktiebolag (publ.)

För ytterligare information kontakta:

Jon Fangel, VD Gexco, telefon 0735 310035


Informationen i denna pressrelease är sådan som Gexco AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen har lämnats för offentliggörande den 27 april 2009 kl. 08.30.


Gexco ska genomföra undersökningar och utveckla fyndigheter innehållande guld i Skandinavien. Verksamheten skall bedrivas med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Gexco har under 2004 förvärvat Bindal Gruver AS. Bindal utvecklar för närvarande fyndigheter i Bindal i Norge där guldmängden bedöms överstiga 15 ton guld. Bindal har byggt ett anrikningsverk vid fyndigheten och genomförde under hösten 2004 en provanrikning av de första ton guldmalm. Under 2005 och 2006 genomförs en fullskalig provdrift på upp till 10 000 ton malm. Gexco har som mål att inom 3 år ha utvecklat Bindal Gruver till ett producerande gruvföretag.