Hemtex

Kommuniké från årsstämma i Hemtex AB

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2008 08:45 CEST

Vid Hemtex årsstämma i Borås idag fattades bland annat följande beslut:

Fastställande av resultat- och balansräkningar samt utdelning
Resultat- och balansräkningarna fastställdes och styrelsens förslag till
utdelning på 2,65 kronor per aktie godkändes av årsstämman. Som avstämningsdag
för utdelningen fastställdes måndagen den 8 september 2008. Utdelningen betalas
ut av VPC den 11 september 2008.

Beslut om ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande
direktören för räkenskapsåret 2007/2008.

Styrelsearvode
Årsstämman beslutade att arvode till styrelsens ledamöter skall utgå med totalt
1 190 000 kronor för tiden intill nästa årsstämma och fördelas till styrelsens
ordförande med 340 000 kronor och till övriga ledamöter med 170 000 kronor
vardera.

Arvode till bolagets ersättningskommitté beslutades utgå med totalt 100 000
kronor för tiden intill nästa årsstämma och fördelas till ordförande med 50 000
kronor och till övriga ledamöter (2 st) med 25 000 kronor.

Styrelseledamöter
Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Ingemar Charleson, Bodil Eriksson,
Marita Granberg Ramprecht, Mats Olsson och Kia Orback Pettersson. Nyval gjordes
av Mats Holgerson.

Mats Olsson valdes till ordförande.

Val av revisor
Årsstämman beslutade i enlighet med förslag från valberedningen att välja det
registrerade revisionsbolaget KPMG Bohlins AB som revisor intill slutet av
årsstämman år 2012, med den auktoriserade revisorn Jan Malm som huvudansvarig
revisor.

Valberedning
Årsstämman beslutade fastställa principer för utseende av ledamöter till
bolagets valberedning samt övriga principer för valberedningen i enlighet med av
valberedningen lämnat förslag. De antagna valberedningsprinciperna finns
tillgängliga på www.hemtex.com.

Beslut angående riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer och principer för ersättning
och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare i enlighet med
styrelsens förslag. Ersättning till koncernchefen och andra ledande
befattningshavare ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga
förmåner samt pension. Med andra ledande befattningshavare avses medlemmar i
koncernens ledningsgrupp. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig
och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad befattningshavaren verkar. Den
rörliga ersättningen skall ha ett förutbestämt tak och vara kopplad till
koncernens uppfyllelse av vissa finansiella mål. Den kompletta beskrivningen av
beslutade principer finns tillgängliga på www.hemtex.com.

VD Anders Janssons anförande från stämman återfinns på Hemtex webbplats.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Jansson, VD och koncernchef: 0705-50 42 87
Tommy Svensson, Ekonomi- och finanschef: 0702-10 80 69.


Besök gärna Hemtex webbplats: www.hemtex.com

Hemtex är Nordens ledande hemtextilkedja med totalt 208 butiker i augusti 2008,
varav 143 i Sverige, 38 i Finland, 10 i Danmark, 12 i Norge, 2 i Estland och 3 i
Polen. Av butikerna är 183 ägda av Hemtexkoncernen och 25 av franchiseföretag.
Under gemensamt varumärke säljer butikerna heminredningsprodukter med tonvikt på
hemtextil. Omsättningen i konsumentledet (inklusive franchisebutiker) uppgår
till 1,65 miljarder kronor, exklusive mervärdeskatt. Hemtexkoncernens
årsomsättning uppgick per den 31 juli 2008 till totalt 1,58 miljarder kronor.