HomeMaid AB

Kommuniké från årsstämma i HomeMaid 2009-04-27

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2009 15:49 CEST

(Aktietorget: HOME B)

* Marie Ehrling valdes till ordförande att leda årsstämman.
* Vid stämman var 5 962 000 aktier (2 250 000 av aktieslag A och 3 712 000 av aktieslag B) av totalt 17 841 474 aktier representerade vilket motsvaras av 55,7% av rösterna.
* Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkningen och styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
* Stämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag innebärande att 2008 års resultat balanserades i ny räkning.
* För tiden fram till nästa årsstämma valdes följande funktionärer:
Jan Ahlström (omval), Mats Claesson (nyval), Mats Heed (nyval), Bo Manelius (nyval) och Patrik Torkelson (nyval). Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs Åsa Keller till VD och Mats Claesson till styrelsens ordförande.
* Till revisor valdes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Magnus Lagerberg samt Catharina Johansson Söderström som revisor
* Årsstämman bemyndigade styrelsen, i enlighet med styrelsens förslag, att fatta beslut om nyemission av högst 1 700 000 aktier av aktieslag B med eller utan aktieägarnas företrädesrätt.
* Årsstämman fastställde styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningsinnehavare.
* Årsstämman godkände styrelsens förvärv av aktier i Betjänten AB.
Samtliga beslut var enhälliga.

Halmstad den 20 april 2009


Åsa Keller, VD

För ytterligare information kontakta:
Åsa Keller, HomeMaid AB (publ), 035-16 15 50, 070-673 54 50
www.homemaid.se; info@homemaid.se