IFS

Kommuniké från årsstämma i IFS den 1 april 2009

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2009 10:38 CEST


Årsstämman i Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ) fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 1,25 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes måndag 6 april, 2009. Utdelningen beräknas att sändas ut torsdag 9 april, 2009. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.

Styrelse och arvoden
Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Anders Böös (ordförande), Ulrika Hagdahl, Bengt Nilsson (vice ordförande) Jacob Palmstierna och Alastair Sorbie (verkställande direktör). Birgitta Klasén och Neil Masom invaldes som nya ledamöter. Christina Stercken och Lars Harrysson, som varit ledamöter av bolagets styrelse sedan 2004 respektive 2008, hade avböjt omval. Det beslutades att styrelsearvode (inklusive ersättning för arbete inom revisionsutskott) skall utgå med belopp om sammanlagt 2 525 000 kronor, varav 1 000 000 kronor till styrelsens ordförande och 275 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter, med undantag av verkställande direktören. För arbete i revisionsutskottet föreslås arvode om 100 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor till övrig ledamot. Arvode till revisor utgår enligt räkning.

Ersättning till ledande befattningshavare och incitamentsprogram
Årsstämman biföll styrelsens förslag att föregående års riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fortsätter att tillämpas med de ändringar och tillägg som anges nedan. Den rörliga ersättningen för ledande befattningshavare inklusive den verkställande direktören kan utgöra maximalt 100 procent av grundlönen. Om målen uppfylls till mindre än 80 procent sker ingen utbetalning. Bolagets sammanlagda ersättning till nuvarande ledande befattningshavare kan vid full måluppfyllelse uppgå till ca 10,5 mkr, varav den rörliga årliga ersättningen för år 2009 utgör ca 3,3 mkr. Om målen överträffas kan den rörliga ersättningen till ledande befattningshavare uppgå till maximalt ca 7,2 mkr för 2009.

Årsstämman beslutade om inrättande av ett incitamentsprogram som innebär att bolaget erbjuder koncernens ledande befattningshavare och nyckelpersoner att förvärva teckningsoptioner i bolaget. Optionerna kommer att marknadsvärderas. För att stimulera deltagande i programmet beslöts att den anställde för varje option som förvärvas till marknadspris får ytterligare en option utan kostnad. Beslutet innebär emission av högst 265 000 teckningsoptioner. Varje option berättigar till teckning av en aktie av serie B till en initial teckningskurs motsvarande 110 procent av den volymvägda genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på NASDAQ OMX Stockholm under tiden från och med den 22 april 2009 till och med den 5 maj 2009. Efter ett år skall teckningskursen justeras till 120 procent av genomsnittskursen och efter två år till 130 procent av genomsnittskursen. Beslöts att optionerna ska ha en löptid på cirka tre år.

Om samtliga 265 000 optioner utnyttjas för teckning av aktier kommer bolagets aktiekapital att öka med 5 300 000 kronor, motsvarande c:a 1,0 procent av befintligt aktiekapital och c:a 0,7 procent av röster efter utspädning. Tillsammans med de teckningsoptioner som emitterades vid årsstämman 2008 kan de bägge programmen, vid full teckning, leda till en utspädning av befintligt aktiekapital om ca. 2 procent och knappt 1,4 procent av rösterna. Styrelsen skall ansvara för den närmare

utformningen och hanteringen av incitamentsprogrammet, inom ramen för angivna villkor och riktlinjer. I samband därmed skall styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands.

Syftet med incitamentsprogrammet är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen samt att öka motivationen hos de anställda. Styrelsen anser att införande av ett delägarprogram enligt ovan är till fördel för koncernen och bolagets aktieägare.

Beslut om minskning av aktiekapitalet genom makulering av återköpta aktier
I enlighet med det bemyndigande som lämnades vid förra ordinarie bolagsstämman har bolaget sedan föregående stämma återköpt 400 000 egna B-aktier. Årsstämman beslöt att minska bolagets aktiekapital med 8 000 000 kronor genom indragning av dessa 400 000 B-aktier utan återbetalning.

Minskningsbeloppet skall avsättas till bolagets dispositionsfond att användas enligt beslut av årsstämman.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
Beslöts att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många B-aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av aktier skall ske på NASDAQ OMX Stockholm med iakttagande av börsens regler och får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Syftet med bemyndigandet är att styrelsen skall få ökad möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde.

Valberedning
Årsstämman beslutade om inrättande av en valberedning bestående av styrelsens ordförande, en representant för bolagets största ägare, en representant vardera för de två största institutionella aktieägarna samt en representant för grundargruppen, i bolaget per den 31 augusti, varvid representanten för bolagets största ägare skall vara sammankallande och valberedningens ordförande. Om representanten för bolagets största ägare eller de två representanterna för de största institutionella aktieägarna skulle avstå från sin rätt att utse en representant i valberedningen skall rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, representerar störst ägande. Valberedningen skall bereda och till årsstämman lämna förslag till val av stämmoordförande, styrelseordförande och övriga styrelseledamöter i bolagets styrelse, styrelse- och revisorsarvoden (inklusive eventuell ersättning för utskottsarbete) samt förfarande för inrättande av valberedning. I förekommande fall skall valberedningen även lämna förslag till val av revisor. Sammansättningen av valberedning skall tillkännages så snart valberedningen utsetts, dock senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod skall sträcka sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Inget arvode utgår till valberedningen.

Om IFS

IFS är ett publikt aktiebolag (OMX STO: IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar, levererar och implementerar IFS ApplicationsTM, ett komplett helintegrerat och komponentbaserat affärssystem byggt på SOA-teknologi. IFS har över 2000 kunder i över 50 länder och fokuserar på sju huvudområden: flyg och försvar, energi och telekom, tillverkning, processindustrier, fordonsindustri, handel och logistik, entreprenad samt service. Företaget har 2700 anställda och hade 2008 en nettoomsättning om 2,5 miljarder kronor.

För mer information se www.IFSWORLD.com.

IFS Applications is a trademark of Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ). All other referenced company or product names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

Informationen är sådan som IFS ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 april kl. 18.30.

IFS, Box 1545, SE-581 15 Linköping, Sweden - Phone: +46 13 460 40 00 - Fax: +46 13 460 40 01 Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ) is a limited liability company registered in Linköping, Sweden. Corporate identity number: 556122-0996