Know IT AB (publ.)

Kommuniké från årsstämma i Know IT AB

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2009 12:52 CEST

Know IT AB (publ) har idag avhållit årsstämma och beslöt följande:
Styrelse
Stämman omvalde Mats Olsson, (ordförande), Carl-Olof By, Pekka Seitola, och Kerstin Stenberg. Nyval av Anna Vikström Persson.

Utdelning
Årsstämman beslutade att för räkenskapsåret 2008 dela ut 2,25 kronor per aktie, med avstämningsdag den 28 april 2009. Utdelning beräknas ske den 4 maj 2009.

Valberedning inför årsstämman 2010
Inför årsstämman 2010 ska valberedningen bestå av en representant för var och en av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna den 30 september 2009 samt styrelsens ordförande, som ska kalla valberedningen till dess första sammanträde. Namnen på valberedningens medlemmar med uppgift om vilka ägare de representerar offentliggörs i samband med Bolagets tredje kvartalsrapport 2009.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman fattade beslut om ersättningsprinciper till ledande befattningshavare som ska bestå av fast lön, rörlig del samt pension och andra förmåner.

Den rörliga ersättningen ska vara villkorad av att Bolaget inte redovisar förlust för det år som ersättningen avser. Den rörliga ersättningen ska vara maximerad och aldrig överstiga den fasta delen eller vara pensionsgrundande.

Beslut om emission av teckningsoptioner
Årsstämman beslutade om emission av högst 550.000 teckningsoptioner berättigande till nyteckning av högst 550.000 aktier i Bolaget. Emissionen ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktas till samtliga anställda inom Know IT-koncernen. Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa ett personligt, långsiktigt ägarengagemang hos de anställda.

Teckning av optionerna skall ske under perioden fr.o.m. den 18 maj 2009 t.o.m. den 12 juni 2009.

Optionsrätterna får utnyttjas för teckning fr.o.m. den 1 juni 2012 t.o.m. den 15 juni 2012. Utspädningseffekten på aktiekapitalet och röstetalet vid fullt utövande av optionsrätterna blir cirka 3,92 procent.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om ökning av aktiekapitalet med högst 1.000.000 kronor genom en eller flera emissioner av sammanlagt högst 1.000.000 aktier. Emissionen kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med villkor om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Anledningen till möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa förutsättningar för att kunna förvärva bolag.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och avyttring av egna aktier
Stämman fattade beslut om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om återköp av högst så många egna aktier att Bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i Bolaget.

Vidare beslutades om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om avyttring av Bolagets egna aktier. Bemyndigandet innefattar rätt att, i samband med förvärv av företag eller verksamhet, besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning skall kunna utgå i annat än pengar eller ske genom kvittning.

Beslut om kvittningsemissioner
För att möjliggöra betalning av tilläggsköpeskilling för gjorda förvärv med utgivande av nya aktier i Bolaget Beslutades om riktade emissioner om totalt högst 1.200.000 aktier till säljarna av Real M Holding AB, Know IT Information Management Innograte AB, Know IT Compliance & Governance AB, Net Result International AB, Know IT Create Group Sweden AB och Know IT Technowledge AB.

Aktiekapitalet i Bolaget ökas med totalt högst 1.200.000 kronor. Teckning av aktier skall ske senast den 1 juni 2009.

Beslut om ändringar i bolagsordningen
Bolagsordningens § 9 första stycket ändrades enligt följande:

Nuvarande lydelse
§ 9
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt Dagens Industri.

Ny lydelse
§ 9
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter och i Svenska Dagbladet.

Beslutades vidare att bolagsordningens § 9 andra stycket ska utgå.
Årsstämmans beslut om ändring av bolagsordningens § 9 är villkorad av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt ikraft, som innebär att den föreslagna lydelsen av § 9 ovan är förenlig med aktiebolagslagen.
För mer information kontakta
Patrik Syrén, informationschef, Know IT AB, 08-700 66 00 eller 0730-74 66 30
Anders Nordh, CFO, Know IT AB, 08-700 66 00

Know IT AB (publ) är ett IT-konsultbolag som bidrar till företags och organisationers framgångar genom att utveckla och ta långsiktigt ansvar för värdeskapande processer, funktioner och IT-lösningar. Verksamheten omfattar tjänster inom verksamhetsutveckling, systemutveckling och applikationsförvaltning. Know IT etablerades 1990 och har idag cirka 1200 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fyra i Norge samt en vardera i Estland, USA och Kina. Know IT AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Know IT, besök gärna www.knowit.se