Know IT AB (publ.)

Kommuniké från årsstämma i Know IT AB

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 08:48 CEST


Know IT AB (publ) har idag avhållit årsstämma och beslöt följande:

Styrelse
Stämman valde en styrelse bestående av:
Mats Olsson ordförande (omval)
Pekka Seitola ordinarie (omval)
Carl-Olof By ordinarie (nyval)
Kerstin Stenberg ordinarie (nyval)
Ulrika Simons Kjelsnes ordinarie (nyval)

Årsstämman omvalde Mats Olsson till ordförande i Know IT AB.


Valberedning inför årsstämma 2007
Årsstämman beslutade att ha en valberedning bestående av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna per den 30 september 2006. Namnen på de tre ledamöterna och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras i Know IT:s delårsrapport januari – september 2006.

Ändringar i bolagsordningen
Årsstämman beslutade att vissa av bolagsordningens bestämmelser ändras för att anpassa bolagsordningen till nya aktiebolagslagen (SFS 2005:551) Genomgående ersätts begreppet ”ordinarie bolagsstämma” av ”årsstämma” samt ändras hänvisningar till att avse den nya aktiebolagslagen. Därutöver beslutade stämman om följande ändringar:

- § 5 får följande lydelse: ”Antalet aktier ska vara lägst 9 000 000 och
högst 36 000 000.”

- § 6 ändras på så sätt att uppgift om styrelseledamöters mandatperiod utgår

- § 7 ändras på så sätt att uppgift om revisors mandatperiod utgår

- § 9 första stycket får följande lydelse: ”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt Dagens Industri.”. Tredje stycket ändras så att därav framgår att rätten att delta i bolagsstämma tillkommer den som upptagits i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman och anmäler sitt deltagande till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman

- § 12 erhåller följande lydelse: ”Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998: 1479) om kontoföring av finansiella instrument.”.Emission av teckningsoptioner
Årsstämman beslutade att tillskapa ett incitamentsprogram för koncernens anställda genom emission av teckningsoptioner berättigande till nyteckning av aktier. Emissionen består av högst 600.000 teckningsoptioner berättigande till nyteckning av högst 600.000 aktier i bolaget, vilket innebär att aktiekapitalet skall ökas med 600.000 kr vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna. Den grundläggande principen kommer att vara att alla anställda kommer att få möjlighet till lika stor tilldelning. Optioner som inte tecknas enligt ovan kan tecknas av Know IT för senare försäljning på marknadsmässiga villkor till personer som tar anställning på Know IT AB efter teckningsperioden.

Utspädningseffekten på aktiekapitalet och röstetalet vid fullt utövande av optionsrätterna blir cirka 5,23 procent. Bolaget har ett tidigare utestående optionsprogram (2005 – 2007) med en utspädningseffekt på 4,4 procent.


Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission
Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om en ökning av aktiekapitalet med högst 1 150 000 kronor genom en eller flera emissioner av sammanlagt högst 1 150 000 aktier. Det föreslås att bemyndigandet skall innefatta rätt för styrelsen att fatta beslut om att emissionen skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med villkor om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Anledningen till möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa förutsättningar för att kunna förvärva bolag. Emissionskursen skall fastställas utifrån en marknadsmässig värdering.


Utdelning
Årsstämman beslutade att för räkenskapsåret 2005 till aktieägare utdelas 2,00 kronor per aktie, med avstämningsdag den 28 april 2006.


Stockholm den 25 april 2006
Styrelsen
Know IT AB (publ)


Know IT AB (publ) är ett IT-konsultbolag som bidrar till företags och organisationers framgångar genom att utveckla och ta långsiktigt ansvar för värdeskapande processer, funktioner och IT-lösningar. Verksamheten omfattar strategisk rådgivning, systemutveckling och applikationsförvaltning - från utredning och uppbyggnad av komplexa system till kommunikations-/gränssnittslösningar som integrerar olika kanaler och information. Know IT etablerades 1990 och har idag ca 600 medarbetare representerade på 16 orter i Sverige och i Oslo i Norge. Know IT AB (publ) är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. För mer information om Know IT besök gärna www.knowit.se

För mer information kontakta
Patrik Syrén, informationschef, Know IT AB, 08-700 66 00 eller 0730-74 66 30