Labs2

Kommuniké från årsstämma i Labs² Group AB (publ) den 23 april 2009

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2009 11:46 CEST

Vid årsstämman i Labs2 Group AB (publ) den 23 april 2009 beslutade årsstämman enligt följande

Fastställande av balans- och resultaträkningar samt beslut om resultatdisposition
Årsstämman fastställde de framlagda resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för år 2008 samt beslutade att den ansamlade förlusten skall överföras i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
Aktieägarna Sebastian Jahreskog och Anton Jahreskog, tillsammans företrädande mer än en tiondel av aktierna i bolaget, röstade emot ansvarsfrihet för verkställande direktören tillika styrelseledamoten Jonas Birgersson avseende verksamhetsåret 2008. Jonas Birgersson beviljades därmed inte ansvarsfrihet. Styrelsens övriga ledamöter beviljades enhälligt ansvarsfrihet avseende verksamhetsåret 2008.

Styrelse m m
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter och ha följande sammansättning: Jan Werne (omval), Mårten Öbrink (omval), Jonas Birgersson (omval) och Hans Frisk (omval). Jan Werne valdes till styrelseordförande. Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen skall utgå med totalt 200.000 kronor, varav 100.000 kronor skall utgå till styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter, som inte uppbär lön från bolaget, skall erhålla 50.000 kronor vardera. Fattades beslut om valberedning samt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med inför stämman framlagda förslag.

Bolagsordningsändring och aktiekapitalminskning
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, enhälligt att ändra bolagsordningen, varigenom aktiekapitalet skall vara lägst 6.500.000 kronor och högst 26.000.000 kronor samt antalet aktier lägst 650.000.000 och högst 2.600.000.000. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, enhälligt att minska bolagets aktiekapital med 59.375.828,52 kronor för täckning av förlust utan indragning av aktier. Kvotvärdet minskas därigenom till 0,01 kronor per aktie.

Nyemission m m
Aktieägarna Adon AB, Anton Jahreskog, Sebastian Jahreskog och Sveriges Aktiesparares Riksförbund, tillsammans företrädande mer än en tredjedel av de vid stämman företrädda aktierna och rösterna, motsatte sig den av styrelsen föreslagna nyemissionen med företrädesrätt för aktieägarna samt den i samband därmed föreslagna sammanläggningen av aktier m m (punkterna 16-19 på dagordningen). Det saknades därför förutsättningar för bifall till styrelsens förslag i dessa frågor. Styrelsens förslag biträddes dock i övrigt av samtliga vid stämman företrädda aktieägare.

Labs² är en koncern som med modern teknik, operatörskunskap och egna utvecklingsresurser skapar bättre bredbandsaffärer åt våra uppdragsgivare. Labs² har egna anläggningar i Stockholm, Oslo samt högkvarter i Lund. Bolagets huvudprodukt är affärsstödsystemet BRIKKS för avancerade och automatiserade bredbandstjänster, inklusive kompletta system för digital distribution av tv, film och musik. BRIKKS erbjuds till mediaföretag, operatörer och öppna bredbandsnät i Skandinavien.

Labs² Group AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av OMX Nordic Exchange Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Advisor är Thenberg och Kinde Fondkommission AB.