Labs2

Kommuniké från årsstämma i Labs2 Group AB (publ) den 27 april 2006

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 08:46 CEST

Vid den årsstämman i Labs2 Group AB (publ) den 27 april 2006 beslutade årsstämman enligt följande

Fastställande av årsbokslut m.m.
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för år 2005 samt beslutade att den ansamlade förlusten skall överföras i ny räkning. Vidare beslutades att bevilja ansvarsfrihet för styrelse och VD.

Styrelse och revisorer m.m.
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen skall bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter och ha följande sammansättning: Jan-Erik Fiske (omval), Anders Ericsson (omval), Jonas Birgersson (omval), Inger Gran (omval), Jöran Hoff (omval) och Håkan Hydén (omval). Beslutades vidare, i enlighet med ersättningskommitténs förslag, att arvode till styrelsen skall utgå med totalt 300.000 kronor, varav 100.000 kronor skall utgå till styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter, som inte uppbär lön från bolaget, tilldelas 50.000 kronor vardera. Årsstämman antog även principer för utseende av valberedning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om apportemission i samband med företagsförvärv
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ge styrelsen bemyndigande att besluta om emission av högst 15.000.000 nya aktier. Bemyndigandet skall endast avse emissionsbeslut innefattande bestämmelse om apport i samband med företagsförvärv.

Antagande av ny bolagsordning
Årsstämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, att anta en ny bolagsordning för att anpassa den till bestämmelserna i aktiebolagslagen (2005:551).

Om Labs2
Labs2 är en koncern som med modern teknik, operatörskunskap och egna utvecklingsresurser skapar bättre bredbandsaffärer.

Huvudprodukten är tjänsteinfrastrukturen BRIKKS (portal-, affärs- och processystem), samt kompletta system för att erbjuda TV, film och musik.

Labs2 säljer till operatörer, mediaföretag och operatörer av öppna bredbandsnät i Europa med anläggningar i Stockholm, Oslo samt högkvarter i Lund.

För den breda allmänheten innebär BRIKKS bredbandstjänster med valfrihet.
Detta uttrycker sig i form av bättre Internet, telefoni samt större utbud av TV, film och musik, allt via ett gränsnitt.

Labs2 Group AB (publ) är noterat på Nya Marknaden.