Metromark Hospitality Group AB

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I METROMARK HOTELS HOLDING

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2009 08:40 CEST

Metromark Hotels Holding AB (publ) höll den 30 juni årsstämma varvid stämman helt och hållet beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. Samtliga beslut fattades enhälligt. De huvudsakliga besluten var;

Fastställande av årsredovisning och revisionsberättelse
Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen avseende moderbolaget och koncernen, att vinstdisposition skall ske i enlighet med den fastställda balansräkningen samt att ansvarsfrihet lämnas åt verkställande direktör och styrelsens ledamöter.

Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
Stämman beslutade att inga styrelsearvoden skall utgå samt att revisorn skall ersättas mot godkänd räkning.

Val av styrelse
Stämman beslutade att för tiden intill nästa årsstämma välja Fredrik Ivarsson (omval), Öjvind Norberg (omval), Hans Richter (omval) och Peter Stjernberg (omval) till ordinarie styrelseledamöter. Peter Lundell utträdde ur styrelsen. Öjvind Norberg omvaldes till styrelsens ordförande.

Malmö den 3 juli 2009

För ytterligare information kontakta:
Joakim Lundeborg, VD Metromark Hotels
joakim@metromarkhotels.se
040-644 43 03 eller 0708-56 47 37

Öjvind Norberg, Styrelseordförande Metromark Hotels
ojvind.norberg@metromarkhotels.se
040-644 43 00 eller 0702-35 00 00

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Metromark Hotels Kommuniké från årsstämma.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Metromark Hotels

Om Metromark Hotels
Metromark Hotels affärsidé är att genom hotellkonceptet Moment Hotels erbjuda små hotellrum med en hög designprofil och standard för uthyrning till låga priser i centrala områden i storstäder. Hotellen baseras på en hög automatiseringsgrad och skall drivas genom franchising. De standardiserade moduluppbyggda rummen, det höga teknikinnehållet och den profilerade designen lämpar sig mycket väl för franchising. Dessutom medför det Internetbaserade bokningssystemet och centrala driftsövervakningen att betydande stordriftsfördelar uppstår.

Metromarks instrument handlas på Nordic MTF och aktien har kortnamnet MHOT MTFB. Handeln kan följas i realtid på www.nordicmtf.se. Aktieägare, övriga aktörer på aktiemarknaden och allmänheten kan kostnadsfritt prenumerera på bolagets pressmeddelanden och ekonomiska rapporter genom Nordic Growth Markets nyhetstjänst NG News, www.ngnews.se.