Net Insight AB

Kommuniké från årsstämma i Net Insight AB (publ) den 3 april 2006

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2006 11:54 CEST

Fastställande av årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämma i Net Insight AB beslutade idag att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernresultat- och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2005. Vidare beslutades att den ansamlade förlusten skall avräknas mot reservfonden. Bolagsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelse och VD.

Antal styrelseledamöter, val av styrelse och arvode till styrelsen och revisorerna
Bolagsstämman beslutade att antalet av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter skall vara sex ledamöter utan suppleanter. Till styrelsen omvaldes Lars Berg som styrelsens ordförande, ledamöterna Clifford H. Friedman, Birgitta Stymne Göransson och Bernt Magnusson, samt nyvaldes Ragnar Bäck och Marco Limena. Bolagsstämman beslöt att arvode till styrelsen skall uppgå till 925.000 kronor att fördelas enligt styrelsens bestämmande. Arvode till revisorerna skall utgå enligt löpande räkning.

Ändring av bolagsordning
Bolagsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen i syfte att anpassa densamma till aktiebolagslagen (2005:551).


För ytterligare information kontakta:
Lars Berg, styrelseordförande, Net Insight AB
Tel. 08-685 04 69, e-post lars.berg@netinsight.net
Fredrik Trägårdh, VD, Net Insight AB.
Tel. 08-685 04 00, e-post: fredrik.tragardh@netinsight.net


Om Net Insight
Net Insight utvecklar nätverksutrustning för video, tal och data som garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) med maximalt nätutnyttjande för att tillhandahålla nätverk som effektivt och ekonomiskt kan leverera avancerade videotjänster såsom HDTV, Video-on-Demand och digital-TV kombinerat med Internet- och taltrafik. Vår plattform Nimbra gör det möjligt för våra kunder att lansera nya intäktsgenererande TV- och videorelaterade tjänster för TV-bolag, kabel-TV-bolag och triple play-operatörer till väsentligt lägre investerings- och driftskostnader. Net Insight är noterat på Stockholmsbörsens O-lista och har kontor i Sverige och USA. För mer information, se www.netinsight.net