PartnerTech AB

Kommuniké från årsstämma i PartnerTech AB (publ) den 23 april 2009

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2009 12:51 CEST


Årsstämman fattade bland annat följande beslut:

  • Samtliga Bolagets disponibla vinstmedel, 73 197 909 kronor, skall balanseras i ny räkning, vilket innebär att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret 2008 (0 kronor/aktie 2007).

  • Styrelseledamöter och verkställande direktör gavs ansvarfrihet för räkenskapsåret 2008.

  • Styrelsearvodet fastställdes till oförändrade 320 000 kronor till ordföranden och 160 000 kronor till övriga ledamöter som inte är
anställda i bolaget.

  • Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Rune Glavare, Patrik Tigerschiöld, Lennart Evrell, Thomas Thuresson, Henrik Lange och Tomas
Bergström. Till ny ordinarie styrelseledamot valdes Petter Stillström. Patrik Tigerschiöld omvaldes till styrelseordförande.

  • Antog oförändrade riktlinjer för ersättning till bolagsledningen. För fullständiga villkor vänligen se PartnerTechs hemsida.

  • Styrelsen bemyndigades att intill nästa årsstämma - med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt - vid ett eller flera
tillfällen fatta beslut om nyemission av högst 1 266 490 aktier, innebärande en aktiekapitalökning om högst 6 332 450 kronor,
motsvarande en utspädning om knappt 10 procent av bolagets aktiekapital och totala röstetal.


I sitt stämmoanförande konstaterade PartnerTechs VD och koncernchef Rune Glavare att bolaget under 2008 på ett framgångsrikt sätt genomfört det åtgärdsprogram som kommunicerades i slutet av 2007. Programmet nådde uppsatta besparingsmål och innebär ett ökat fokus på prestanda, integration och teknik. Satsningen på förändringsprocesser för att säkerställa ett konkurrenskraftigt erbjudande kommer att fortsätta under hela 2009.

Rune Glavare presenterade även utvecklingen för årets första kvartal där en resultatförbättring om 18,6 miljoner kronor redovisades gentemot motsvarande period föregående år. Försäljningsutvecklingen har också varit relativt stabil trots en rådande osäkerhet bland kunder på marknaden. Målet för 2009 är att ytterligare stärka vår nu mer effektiva och flexibla verksamhetsstruktur med nya produktionsmöjligheter i främst Östeuropa, men också i Asien, samt att fortsätta satsningen på att stärka vår kundservice via våra befintliga kundcenter.För ytterligare information vänligen kontakta:
Rune Glavare, VD och koncernchef, telefon +46 (0)706 202454
Jonas Arkestad, CFO och Vice president Finance & Administration, telefon +46 (0)706-591510

Om PartnerTech
PartnerTech utvecklar och tillverkar produkter på uppdrag av ledande företag, främst inom områdena Försvar & marin, Industri, Informationsteknologi, Medicinsk teknik och instrument, Miljöteknik samt Sälj- och betalningslösningar. PartnerTech omsätter cirka 2,5 miljarder kronor och har ungefär 1 500 medarbetare vid anläggningar i Sverige, Norge, Finland, Polen, England, USA och Kina. Moderbolaget PartnerTech AB, med huvudkontor i Malmö, är noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs, Stockholm. www.partnertech.se

Informationen i denna delårsrapport har sänts till Finansinspektionen.