Profilgruppen AB

Kommuniké från årsstämma i ProfilGruppen AB (publ)

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2006 09:11 CEST

PROFILGRUPPEN AB (publ) Org nr. 556277-8943
Box 36, 360 70 ÅSEDA, Tel. 0474-550 00, www.profilgruppen.se

Presskommuniké Åseda den 1 april 2006
Kommuniké från årsstämma i ProfilGruppen AB (publ)

* Utdelningen för 2005 fastställdes till 2,30 kronor per aktie (2,00)
* Beslutades om utskiftning av cirka 86 Mkr till aktieägarna genom inlösen av aktier
* De bolagsstämmovalda styrelseledamöterna Nils Arthur, Staffan Håkanson, Lars
Johansson, Lars Renström, och Gunnel Smedstad omvaldes. Till ny styrelseledamot valdes
Kjell Svensson, tidigare koncernchef i Cardo AB (publ)
* Staffan Håkanson valdes till styrelseordförande
* Beslutades att höja styrelsearvodet till 810 000 kronor (670 000), varav 250 000
kronor till ordförande och 560 000 kronor fördelas av styrelsen till övriga ledamöter.
Arvode till revisionsutskottet beslutades vara oförändrat och uppgå till 100 000 kronor att
fördelas av styrelsen
* Styrelsen fick bemyndigande att fatta beslut om nyemission för att finansiera eventuella
förvärv

ProfilGruppen AB marknadsför, utvecklar och tillverkar förädlade komponenter och
kundanpassade profiler i aluminium. Huvudkontor finns i småländska Åseda där merparten av
tillverkningen och utveckling sker. Försäljningen sker i Sverige och via egna säljbolag i Tyskland,
Norge, Danmark och England.

Koncernen har 470 anställda och omsatte 927 Mkr 2005. ProfilGruppen AB är sedan 1997 noterat
på Stockholmsbörsens O-lista.
Sammandrag av VD:s anförande och protokoll från stämman publiceras på bolagets hemsida,
www.profilgruppen.se

Kontaktpersoner för information:
Nils Arthur, VD och Koncernchef, telefon 0474-55 400, mobil 070-349 57 90
e-post: nils.arthur@profilgruppen.se
Tomas Arvidsson, Informationschef, telefon 0474-55 140, mobil 070-542 42 62
e-post: tomas.arvidsson@profilgruppen.se

Vid dagens årsstämma i bolagets lokaler i Åseda deltog 150 aktieägare och gäster.
I sitt anförande på stämman kommenterade bolagets VD, Nils Arthur, marknadsläget och
resultatutvecklingen för 2005. Vidare redogjorde Nils Arthur för vilka huvudfrågor som kortsiktigt
kommer att prioriteras. Han underströk även vikten av marginalförstärkning och strategisk tillväxt
för koncernen.
Beslut från stämman
Utdelning, 2,30 kronor per aktie
Stämman beslutade att utdelning skall utgå för 2005 i enlighet med styrelsens förslag, d.v.s.
utdelning om 2,30 kronor per aktie för 2005 och onsdagen den 5 april 2006 som avstämningsdag
för utdelning. Utdelningen beräknas ske genom VPC måndagen den 10 april 2006.
Utskiftning av cirka 86 Mkr till aktieägarna
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att skifta ut kapital till aktieägarna genom ett
inlösenprogram. Vid full anslutning kommer 820 142 aktier att lösas in och cirka 86 Mkr att
återföras till aktieägarna i ProfilGruppen. Programmets villkor innebär att var sjunde aktie, oavsett
aktieslag, kan lösas in mot kontant ersättning om 105 kronor per aktie. För varje aktie i
ProfilGruppen erhålls en inlösenrätt. Sju inlösenrätter erfordras för att lösa in en aktie, oavsett
aktieslag.
För att underlätta för ägare med mindre aktieinnehav att sälja inlösenrätter i marknaden, erbjuds
varje innehavare av inlösenrätter att courtagefritt avyttra upp till 14 000 inlösenrätter.
Ändring av bolagsordningens lydelse
Stämman beslutade att ändra lydelsen i bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.
Val av styrelse
Omval skedde av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna, Nils Arthur, Åseda, Staffan
Håkanson, Stockholm, Lars Johansson, Åseda, Lars Renström, Lund, och Gunnel Smedstad,
Tjörnarp. Nyval skedde av Kjell Svensson, Bjärred.
Till styrelseordförande valdes Staffan Håkanson. Vid det konstituerande styrelsemötet efter
årsstämman valdes Lars Johansson till vice ordförande.
Styrelsens arvode och arvode till revisionsutskottet
Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill dess nästa årsstämma
hållits utgår med totalt 810 000 (670 000), varav 250 000 kronor fördelas till ordföranden och 560
000 kronor fördelas av styrelsen till övriga ledamöter. Arvode till ledamöter i revisionsutskottet
utgår med sammanlagt 100 000 kronor (100 000) att fördelas av styrelsen.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission för att finansiera eventuella förvärv
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till
och med nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier med bestämmelse om apport eller
kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.
3
PROFILGRUPPEN AB (publ) Org nr. 556277-8943
Box 36, 360 70 ÅSEDA, Tel. 0474-550 00, www.profilgruppen.se
Emission skall ske på marknadsmässiga villkor. Antalet aktier som skall kunna emitteras skall
sammanlagt uppgå till högst 400 000 aktier av serie B.
Syftet med bemyndigandet och att kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att ge styrelsen
möjlighet att finansiera företagsförvärv med betalning i egna aktier.
Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer detta att medföra en utspädning om cirka 7
procent av aktiekapitalet före genomförande av den av styrelsen föreslagna minskningen av
aktiekapitalet genom indragning av aktier för återbetalning till aktieägarna (inlösen).
Val av valberedning
Årsstämman valde valberedning med uppgift att till årsstämma 2007, eller när behov föreligger,
föreslå styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt mötesordförande till ordinarie
årsstämma eller när behov så kräver samt att föreslå styrelse-, revisionsutskotts- och
revisionsarvoden. Valberedningen föreslår även, när så skall ske, revisorer.
Stämman utsåg följande valberedning; Omval av Mats Egeholm, tidigare finanschef i
ProfilGruppenkoncernen, omval av Anne Skoglund, verksamhetsutvecklare i IVT Industrier AB;
omval av Staffan Håkanson, styrelseordförande i ProfilGruppen AB och nyval av Torgny Prior,
delägare i Prior&Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB. Mats Egeholm valdes som
sammankallande.
Protokoll från stämman
Justerat protokoll från stämman kommer att finnas tillgängligt hos bolaget från och med den
3 april. Protokollet publiceras även på koncernens hemsida.
Ekonomisk information
Delårsrapport för det första kvartalet lämnas den 24 april 2006. Datum för ekonomisk information
finns tillgängliga på koncernens hemsida www.profilgruppen.se
Åseda den 1 april 2006
Styrelsen i ProfilGruppen AB (publ)
Org.nr 556277-8943