PromikBook

Kommuniké från årsstämma i PromikBook

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2014 10:59 CEST

PromikBook AB (publ) har per den 22 maj 2014 hållit ordinarie årsstämma där årsredovisningen för räkenskapsåret 2013 presenterades.  Följande beslut fattades vid stämman:   - att fastställa resultat- och balansräkningen enligt det framlagda förslaget  - att disponera resultatet enligt styrelsens förslag, vilket innebär att 6 318 tkr balanseras i ny räkning  - att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013  - att utse en ny styrelse enligt nedan  - att bemyndiga styrelsen att genomföra nyemissioner enligt nedan   Till ny styrelse valdes enligt förslaget  - Mikael Carlson, ordförande  - Anders Bernåker  - Hans Orre  - Eva Orre  - Hans Sandström  - Anne Benjert   Styrelsen bemyndigades att under tiden fram till nästa årsstämma genomföra en eller flera nyemissioner om detta är till för finansiering av verksamheten, förvärv, utvidgning av ägarkretsen samt ökning av det egna kapitalet.  Totalt får högst 20 000 000 aktier tillföras genom dessa emissioner.   Göteborg 2014-05-23   Styrelsen