TagMaster

Kommuniké från årsstämma i TagMaster AB (publ)

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2009 08:51 CEST

Kista, Stockholm 27 april 2009 - TagMaster AB (publ), org.nr. 556487-4534, höll den 27 april 2009 årsstämma under ordförandeskap av Magnus Wahlbäck. 


Vid årsstämman fattades följande beslut: 

• Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2008. 

• Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att den ansamlade förlusten balanseras i ny räkning och att någon vinstutdelning för räkenskapsåret 2008 ej skall ske. 

• Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2008. 

• Årsstämman beslutade att arvode ska utgå till styrelsen med 550.000 kronor, att fördelas med 250.000 kronor till ordföranden och 100.000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna samt att ledamot ska ha rätt till ersättning enligt av verkställande direktören i förväg godkänd faktura för arbete utöver styrelseuppdraget med ett belopp om 1.300 kronor per timme om ledamoten fakturerar bolaget eller med motsvarande totala belopp om ersättningen ska utges till ledamoten personligen. Arvode till revisorn beslöts utgå enligt godkänd räkning. 

• Årsstämman beslutade att bolagets styrelse skall utgöras av fyra stämmovalda styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 

• Årsstämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja den ordinarie styrelseledamoten Gary Glass samt att välja Magnus Karnsund, Göran Fransson och Anders Ljungquist som nya ordinarie styrelseledamöter. Magnus Karnsund utsågs till styrelsens ordförande samt beslöts att om Magnus Karnsunds uppdrag skulle upphöra i förtid, ska styrelsen inom sig välja ny ordförande. 

• Årsstämman fastställde principerna för utseende av valberedning, vilka finns tillgängliga i sin helhet på bolagets hemsida. 

• Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram enligt punkt 11 i dagordningen antogs.

• Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, enligt punkt 12 i dagordningen bifölls. 


Protokollet från årsstämman med de fullständiga besluten samt information om de valda styrelseledamöterna återfinns på bolagets hemsida inom en vecka från dagens datum.www.tagmaster.se