Verisec

Kommuniké från årsstämma i Verisec AB (publ)

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2016 20:42 CEST

Verisec AB (publ), org. nr 556587-4376, höll torsdagen den 19 maj 2016 årsstämma, varvid följande beslut fattades:

  • Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2015.
  • Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att den ansamlade vinsten ska balanseras i ny räkning och att någon vinstutdelning för räkenskapsåret 2015 inte ska ske.
  • Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2015.
  • Årsstämman beslutade att inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter.
  • Årstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
  • Årsstämman beslutade att bolagets styrelse, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgöras av sex stämmovalda styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Årsstämman beslutade, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av Dragoljub Nesic, Tony Buss, Martin Skånberg, Anders Henrikson, Christian Rajter och Anders Moberg till ordinarie styrelseledamöter. Dragoljub Nesic omvaldes till styrelsens ordförande.
  • Årstämman beslutade, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av Ernst & Young Aktiebolag som revisionsbolag, med Alexander Hagberg som huvudansvarig revisor.
  • Årstämman beslutade om principer för utseende av valberedningen. Dessa innebär i korthet att valberedningen ska bestå av företrädare för de tre största aktieägarna, varav företrädaren för den största aktieägaren ska vara sammankallande. Valberedningen utser inom sig en ordförande. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet per den 31 augusti 2016.
  • Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i bolaget. Styrelsen ska kunna besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med företrädesrätt och/eller med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen föreslås äga rätt att fatta beslut i sådan utsträckning att bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande sammanlagt högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för årsstämman 2016.
  • Årsstämman beslutade att ändra bolagsordningen på så sätt att bolagets säte i bolagsordningen ändras från Nacka kommun till Stockholms kommun. Ändringen föranleddes av att bolaget har flyttat huvudkontoret till Stockholms kommun.

Kallelse till årsstämma och övriga handlingar finns tillgängliga på bolagets hemsida www.verisec.com. Protokollet från årsstämman kommer att läggas ut på bolagets hemsida senast två veckor från dagens datum.

Informationen är sådan som Verisec skall offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 maj 2016 kl. 20.30

För mer information, vänligen kontakta: Johan Henrikson, VD Verisec
Mobil: +46 733-45 89 02
Email: johan.henrikson@verisec.com

Verisec är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två affärsområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är sedan 2014 noterat på NASDAQ First North. Remium Nordic AB är Verisecs Certified Adviser. För ytterligare information: www.verisec.com